Gethair Hajbeültetés Blog - Férfi Hajbeültetés - Beültetett haj

Hogyan kell gondoskodni az beültetett hajról?

A haj­be­ül­te­tés vég­ered­mé­nye és a beül­te­tett haj minő­sé­ge nagy­mér­ték­ben függ a meg­fe­le­lő poszt­ope­ra­tív ellá­tás­tól. Ezért nem sza­bad alá­be­csül­ni a beül­te­tés utá­ni haj és a fej­bőr ápo­lá­sát. Ha a műtét után és ott­hon is gon­do­san ápo­lod a hajad, gyor­sabb lesz a gyó­gyu­lá­si és rege­ne­rá­ló­dá­si idő.

A hajbeültetés utáni első mosás

A leg­fon­to­sabb az első haj­mo­sás, amely­nek során a beül­te­tett hajat sem­mi­lyen módon nem sza­bad irri­tál­ni. A kli­ni­kán vég­zett ope­rá­ció utá­ni vizs­gá­lat során mos­sák meg a beül­te­tett hajat elő­ször, és elmond­ják a továb­bi teen­dő­ket. Ha nem az int­ruk­ci­ók alap­ján, azaz nem meg­fe­le­lő­en mosod a hajad, fenn­áll annak a koc­ká­za­ta, hogy káro­sí­tod a beül­te­tett haj­hagy­má­kat, és így nagy mennyi­sé­gű új hajat veszít­hetsz el.

Kez­det­ben a kli­ni­kán kapott spe­ci­á­lis készít­mé­nyek­kel moss hajat. A donor terü­le­tet a szo­ká­sos módon mosd az aján­lott sam­pon­nal. Könnye­dén masszí­roz­ha­tod is. Azon­ban a beül­te­tett haj­jal borí­tott terü­le­tet foko­zott óva­tos­ság­gal kell mos­ni. Az első 10 nap­ban napon­ta egy­szer moss hajat.

Légy külö­nö­sen óva­tos a haj­be­ül­te­tés utá­ni első mosá­sok alkal­má­val. Ne gya­ko­rolj túl­zott nyo­mást a bőr­re a transz­plan­tá­ci­ós terü­le­ten, gyen­gé­den mosd le a hajat, és kerüld a mecha­ni­kai sérü­lé­se­ket. Min­den mosás után öblítsd le a hajad bő lan­gyos vízzel.

Töröl­kö­ző­vel óva­to­san itasd fel a fejed­ről a vizet. Haj­szá­rí­tót is hasz­nál­hatsz öt nap­pal a beavat­ko­zás után, de csak hideg leve­gő üzemmódban.

Körül­be­lül 10 nap eltel­té­vel a bőr meg­sza­ba­dul min­den műtét utá­ni vara­so­dás­tól, és kor­lá­to­zás nél­kül lehet hasz­nál­ni a saját sam­pont. Az első két hét­ben azon­ban tovább­ra is kerüld a haj­zse­lét, spray‑t, lak­kot és haj­ha­bot, vala­mint az eljá­rás után három hóna­pig ne fesd a hajadat.

Az új hajnövekedés folyamata

2–4 héttel a transzplantáció után

A műtét utá­ni első ket­tő — négy hét­ben a beül­te­tett haj kihul­lik. Aggo­da­lom­ra sem­mi ok, ez a gyó­gyu­lá­si folya­mat része.

3–4 hónappal a transzplantáció után

Lát­ha­tó­an el kezd nőni az új haj, amely egész­sé­ge­sebb és erő­sebb lesz. Havon­ta akár 10 mm‑t is nőhet. Foko­za­to­san növek­szik a beül­te­tett haj­jal ren­del­ke­ző terü­le­ten az új haj.

A transzplantációt követő 12 hónapon belül

Az új haj meg­nő, és ugyan­azt a fri­zu­rát visel­he­ted, mint a kopa­szo­dás kez­de­te előtt.

Share on