A Hajhullás és annak kezelése

A hajhullásról

A haj­hul­lás­nak sok­fé­le oka lehet, mint a dohány­zás, alko­hol­fo­gyasz­tás, gya­ko­ri dié­ta, stressz, vita­min és ásvá­nyi anyag­hi­á­nyos étrend, gyógy­sze­rek (külö­nö­sen anti­de­presszán­sok és kolesz­te­rin­csök­ken­tő gyógy­sze­rek) sze­dé­se, kerin­gé­si beteg­sé­gek vagy fej­bőr­be­teg­sé­gek. Az ese­tek akár 96%-ában azon­ban az örök­lő­dés a hibás.

Mindenről a tesztoszteron tehet

A fér­fi­ak haj­hul­lá­sá­nak leg­gya­ko­ribb oka az and­ro­gén alope­cia, ami azt jelen­ti, hogy a haj érzé­keny a tesz­tosz­te­ron hor­mon­ra. A tesz­tosz­te­ron szint örök­lő­dő, és ha magas, gyen­gí­ti a haj­hagy­má­kat. Ennek az az oka, hogy a tesz­tosz­te­ron meg­aka­dá­lyoz­za a c‑AMP ter­me­lő­dé­sét, ami egy sejt­ener­gia-hor­do­zó és a haj szá­má­ra is nél­kü­löz­he­tet­len. Minél maga­sabb a tesz­tosz­te­ron szint, annál ala­cso­nyabb a c‑AMP ter­me­lé­se, és ezál­tal csök­ken a haj­hagy­mák táp­lá­lá­sa. Ha a haj nem kel­lő­en táp­lált, kihul­lik. Foko­za­to­san egy­re több haj­hagy­ma hal el, és kopa­szo­dás ala­kul ki. A fér­fi­ak leg­gyak­rab­ban a húszas és har­min­cas éve­ik között kopa­szod­nak, ami­kor a tesz­tosz­te­ron­juk eléri a leg­ma­ga­sabb szintet.

Kopaszodás. Az öröklődés könyörtelen

Könnyen meg­tud­ha­tod, hogy érin­tett lehetsz‑e az örök­le­tes haj­hul­lás­ban. Nézd csak meg a csa­lá­dod töb­bi tag­ját. Ha min­den fér­fi roko­nod­nak dús haj­ko­ro­ná­ja van, a haj­hul­lá­sod oka való­szí­nű­leg más­hol kere­sen­dő. Ha rit­ku­ló hajú vagy kopa­szo­dó csa­lád­tag­ja­id van­nak, akkor a gének lesz­nek a hibá­sak. Az egyik első jele annak, hogy and­ro­gén alope­ci­á­ról van szó, hogy a sar­kok­ban rit­kul a haj, vagy éppen a fejtetőn.

Az idővel vívott harc — ne várj túl sokáig

A haj­hul­lást idő­ben kell elkez­de­ni kezel­ni. Ha még csak most kezd rit­kul­ni a hajad, és nem zavar még, akkor kipró­bál­ha­tod a táp­lá­ló haj­szé­ru­mo­kat, toni­ko­kat és sam­po­no­kat. Külön­fé­le ható­anyag kom­bi­ná­ci­ók­kal talál­koz­hatsz, mint pél­dá­ul a kof­fe­in, amely­nek cél­ja a haj­hagy­mák fel­töl­té­se ener­gi­á­val. A külön­bö­ző készít­mé­nye­ket kiegé­szít­he­ted fej­masszázzsal, amely ser­ken­ti a fej­bőr vér­el­lá­tá­sát és elő­se­gí­ti táp­anyag­el­lá­tá­sát. Másik lehe­tő­ség a mű haj­tü­szők ragasz­tá­sa spe­ci­á­lis ragasz­tó­val a kopasz­ság által érin­tett terü­le­tek­re. Ez azon­ban idő­igé­nyes és drá­ga mód­szer ahhoz képest, hogy csak egy idő­re fedi el a prob­lé­mát, de nem old­ja meg az okát.

Ezért ne feledd, hogy ezek a meg­ol­dá­sok csak kis­sé las­sít­ják vagy elfe­dik a már meg­kez­dő­dött kopa­szo­dá­si folya­ma­tot, amely foly­ta­tód­ni fog. Fon­told meg tehát, hogy mennyi ener­gi­át, pénzt és időt sze­ret­nél ide­ig­le­nes meg­ol­dá­sok­ra for­dí­ta­ni. A rek­lám­szlo­ge­nek elle­né­re nem fog új hajad nőni a sam­po­nok­nak vagy táp­lá­lék-kiegé­szí­tők­nek köszön­he­tő­en. Ha a gene­ti­ka­i­lag érin­tett haj­hagy­mák elhal­nak, a táp­lál­ko­zás már nem men­ti meg őket, és a szer­ve­zet önma­gá­ban nem tud újat lét­re­hoz­ni. Sem­mi­lyen koz­me­ti­kai vagy étrend-kiegé­szí­tő nem képes meg­ál­lí­ta­ni a gene­ti­kai hajhullást.

Melyik megoldást érdemes választani hajhullás esetén?

Ha nem tudsz bele­nyu­god­ni a hajad elvesz­té­sé­be, akkor feles­le­ges időt paza­rol­ni a nem haté­kony mód­sze­rek­re. Az egyet­len meg­ol­dás, amely meg­ment­he­ti a hajad, a haj­be­ül­te­tés. Azo­kat a haj­hagy­má­kat ülte­tik át, ame­lye­ket a gene­ti­kai haj­hul­lás még nem érint. Ennek köszön­he­tő­en lehet­sé­ges egész­sé­ges haj­hagy­má­kat áthe­lyez­ni olyan terü­let­re, ahol kopasz­ság ala­kult ki, vagy ahol a haj meg­rit­kult. Alap­ve­tő­en a tar­kó­ról, a fej hát­só része­i­ről sze­dik ki a haj­tü­sző­ket az átül­te­tés­hez, ahol a haj vas­ta­gabb és masszí­vabb. Nem jó azon­ban túl soká­ig halo­gat­ni a dön­tést. A jó transz­plan­tá­ci­ós ered­mény érde­ké­ben fon­tos, hogy legyen hon­nan az egész­sé­ges hajat kiszed­ni —  a tel­jes kopasz­ság­gal nem lehet mit kezdeni.

Hát­rány­nak tűn­het a transz­plan­tá­ció egy­sze­ri maga­sabb ára. Ennek az eljá­rás­nak a nagy elő­nye azon­ban a haté­kony­sá­gá­ban rej­lik. Feles­le­ges időt, pénzt és ener­gi­át fek­tet­ni olyan meg­ol­dá­sok­ba, ame­lyek csak las­sít­ják vagy elfe­dik a kopa­szo­dást, de nem állít­ják meg. Az átül­te­tett haj­tü­szők 95%-a sike­re­sen meg­ma­rad, így az eljá­rás egy­szer és min­den­kor­ra meg­old­ja a kopa­szo­dá­si prob­lé­má­dat. És mivel élet­re szó­ló garan­ci­át kapsz az átül­te­tett haj­ra, soha töb­bé nem kell aggód­nod a kopa­szo­dás miatt.

Share on