a www.gethair.hu használóinak

Ki az adatkezelő?

A sze­mé­lyes ada­tok keze­lő­je a Natu­ral tra­vel s.r.o. cég, Nyil­ván­tar­tá­si szám: 19369620, Szék­hely: Cseh­or­szág 110 00 Pra­ha Kap­ro­va 42/14, a prá­gai regi­o­ná­lis cég­bí­ró­ság­ban beje­gyez­ve (C sza­kasz, 76698 betét) tájé­koz­tat­ja Önt arról, hogyan dol­goz­za fel a www.gethair.hu web­hely fel­hasz­ná­ló­i­tól szár­ma­zó sze­mé­lyes adatokat.

A sze­mé­lyes ada­tok fel­dol­go­zá­sa min­dig csak a fel­dol­go­zás konk­rét cél­já­nak meg­fe­le­lő mér­ték­ben tör­té­nik. Sze­mé­lyes ada­ta­i­dat kel­lő körül­te­kin­tés­sel és a jog­sza­bá­lyok­kal össz­hang­ban kezel­jük, külö­nö­sen — AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ápri­lis 27.) a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se tekin­te­té­ben tör­té­nő védel­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról, vala­mint a 95/46/EK ren­de­let hatá­lyon kívül helye­zé­sé­ről (álta­lá­nos adat­vé­del­mi ren­de­let) – alapján.

Ha bár­mi­lyen kér­dé­sed van, szí­ve­sen meg­vá­la­szol­juk. Kér­dé­se­i­det az info@gethair.hu e‑mailen, vagy a +36 70 743 5228 tele­fon­szá­mon várjuk.

Kinek a sze­mé­lyes ada­ta­it kezeljük?

A web­ol­dal fel­hasz­ná­ló­i­nak sze­mé­lyes ada­ta­it kezel­jük, akik ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek, füg­get­le­nül attól, hogy jogi sze­mélyt képviselnek‑e, vagy a saját nevük­ben jár­nak el.

Milyen sze­mé­lyes ada­to­kat dol­go­zunk fel?

A www.gethair.hu web­ol­dal hasz­ná­la­ta­kor, az egyes űrla­pok­ban meg­adott sze­mé­lyes ada­to­kat dol­goz­zuk fel, mint pl. a kereszt­ne­vet, veze­ték­ne­vet, tele­fon­szá­mot és e‑mailt. Bizo­nyos ada­to­kat auto­ma­ti­ku­san kapunk a web­ol­da­lun­kon talál­ha­tó sütik által. Nem köve­tel­jük meg a sze­mé­lyes ada­tok meg­adá­sát, csak a szük­sé­ges mértékben.

Coo­ki­ek-Sütik

Süti­ket, azaz kicsi szö­ve­ges fáj­lo­kat hasz­ná­lunk, ame­lyek a merev­le­me­zed­re kerül­nek elhe­lye­zés­re, és ame­lyek segí­te­nek sze­mély­re szab­ni és javí­ta­ni a web­ol­da­lunk bön­gé­szé­sét azál­tal, hogy olyan tar­tal­mat jele­ní­te­nek meg, amely nagyobb való­szí­nű­ség­gel érde­kel­nek. Ha azon­ban prob­lé­mád van a sütik hasz­ná­la­tá­val, és nem értesz egyet ezzel, akkor a leg­több bön­gé­sző lehe­tő­vé teszi a fel­hasz­ná­lók szá­má­ra, hogy meg­ta­gad­ják a hasz­ná­la­tu­kat. Ha a sütik blok­kol­va van­nak, akkor web­ol­da­lunk műkö­dé­se kor­lá­to­zott lehet. Miu­tán meg­lá­to­gat­tad web­ol­da­lun­kat, bár­mi­kor töröl­he­ted a coo­kie-kat a rend­sze­red­ből, ha sze­ret­néd. A sütik hasz­ná­la­tá­nak alap­el­ve­it itt talá­lod meg: https://gethair.hu/wp-content/uploads/cookie-HU.docx‑1.pdf

Milyen for­rá­sok­ból szár­maz­nak a sze­mé­lyes adatok?

Az álta­lad meg­adott, vagy a web­ol­da­lun­kon tör­té­nő  tevé­keny­sé­gé­ből szár­ma­zó sze­mé­lyes ada­to­kat dol­goz­zuk fel.

Milyen cél­ból és okok­ból dol­go­zunk fel sze­mé­lyes adatokat?

A fen­ti sze­mé­lyes ada­to­kat a meg­adott mér­ték­ben a követ­ke­ző cél­ból dol­goz­zuk fel:

- kap­cso­lat­ba lép­jünk és kom­mu­ni­kál­junk a web­ol­dal fel­hasz­ná­ló­i­val saját kéré­sük­re, pl. Ingye­nes kon­zul­tá­ció céljából,

- figye­lem­mel kísér­jük és érvé­nye­sít­sük a web­ol­da­lunk hasz­ná­la­tá­nak feltételeit,

- web­la­punk veze­té­se és keze­lé­se céljából,

- ada­tok össze­sí­té­se a web­ol­dal elem­zé­se és fej­lesz­té­se céljából.

A sze­mé­lyes ada­to­kat, a kéré­sed­re tör­té­nő szer­ző­dés­kö­tést meg­elő­ző intéz­ke­dé­sek vég­re­haj­tá­sá­nak cél­já­ból, illet­ve jogos érde­künk miatt, vagy a bele­egye­zé­sed­del kezeljük.

Mi tör­té­nik, ha nem adod meg nekünk sze­mé­lyes adataidat?

A sze­mé­lyes ada­tok meg­adá­sa önkén­tes, saját aka­rat­ból tör­té­nik, viszont a sze­mé­lyes ada­tok meg­adá­sa nél­kül a web­ol­dal fel­hasz­ná­ló­já­nak kéré­sét nem lehet­sé­ges fel­dol­goz­ni. A cookie‑k blok­ko­lá­sa ese­tén a web­ol­da­lunk egyéb funk­ci­ói kor­lá­to­zot­tak lehet­nek. Ha bele­egye­zé­sed adod a sze­mé­lyes ada­ta­id mar­ke­ting célú fel­dol­go­zá­sá­ba, akkor ez a ren­del­ke­zés önkén­tes, a hoz­zá­já­ru­lás bár­mi­kor vissza­von­ha­tó, ha e‑mailt kül­desz az info@gethair.hu e‑mailcímre vagy írás­ban a címünkre.

Ki dol­goz­hat­ja fel a sze­mé­lyes adataidat?

A sze­mé­lyes ada­to­kat főként mi dol­goz­zuk fel: DJF s.r.o. cég, Nyil­ván­tar­tá­si szám: 25649329, Szék­hely: Hněv­kovs­ké­ho 30/65, 617 00 Brno, a brün­ni regi­o­ná­lis cég­bí­ró­ság­ban beje­gyez­ve (C sza­kasz, 76698 betét), vala­mint szer­ző­dé­ses part­ne­re­ink, mint pél­dá­ul Sta­novský con­sult­ing & mar­ke­ting s.r.o., Nyil­ván­tar­tá­si szám: 06686575, Szék­hely: Janáč­ko­va 1024/18, Moravská Ost­ra­va, 702 00 Ostrava.

Med­dig tárol­juk a sze­mé­lyes adataidat? 

Sze­mé­lyes ada­ta­i­dat csak az adott cél tel­je­sí­té­sé­hez fel­tét­le­nül szük­sé­ges ide­ig tárol­juk, azaz a kére­lem fel­dol­go­zá­sá­nak ide­jé­re, vagy a sze­mé­lyes ada­tok fel­dol­go­zá­sá­hoz való hoz­zá­já­ru­lás idő­tar­ta­má­ra, vagy a hoz­zá­já­ru­lás visszavonásáig.

Hogyan kezel­jük és véd­jük a sze­mé­lyes adataidat? 

A sze­mé­lyes ada­ta­id védel­me érde­ké­ben min­den tech­ni­kai és biz­ton­sá­gi intéz­ke­dést meg­te­szünk, hogy meg­aka­dá­lyoz­zuk a sze­mé­lyes ada­tok­hoz való ille­ték­te­len vagy vélet­len hoz­zá­fé­rést, vélet­len vagy jog­el­le­nes meg­sem­mi­sí­tést, elvesz­tést, meg­vál­toz­ta­tást, jogo­su­lat­lan továb­bí­tást, egyéb jogo­su­lat­lan fel­dol­go­zást, vala­mint egyéb vissza­élés lehe­tő­sé­gét kizár­juk. A sze­mé­lyes ada­tok fel­dol­go­zá­sa auto­ma­ti­zál­tan történik.

Milyen joga­id van­nak a sze­mé­lyes ada­tok fel­dol­go­zá­sa során?

Jog elne­ve­zé­se Amit kér­hetsz
Sze­mé­lyes ada­tok­hoz való hoz­zá­fé­rés joga Jogod van arra, hogy infor­má­ci­ó­kat kérj tőlünk:

a tőled fel­dol­go­zott sze­mé­lyes ada­tok­ról, a fel­dol­go­zás cél­já­ról és jel­le­gé­ről, az adat­fel­dol­go­zók­ról, cím­zet­tek­ről, ame­lyek­kel a sze­mé­lyes ada­to­kat közöl­ték, a fel­dol­go­zás idő­tar­ta­má­ról, a panasz benyúj­tá­sá­nak jogá­ról és a sze­mé­lyes ada­tok forrásáról.

Helyes­bí­tés­hez való jog Ha ész­re­ve­szed, hogy pon­tat­lan, hibás ada­to­kat dol­go­zunk fel rólad, akkor jogod van tőlünk kér­ni az ilyen ada­tok helyes­bí­té­sét, kiegészítését.
A tör­lés­hez való jog („az elfe­led­te­tés­hez való jog”) Ha a sze­mé­lyes ada­ta­i­dat valamilyen

cél tel­je­sí­té­se miatt kezel­jük, akkor a tel­je­sí­tést köve­tő­en az ada­ta­i­dat auto­ma­ti­ku­san töröljük.

Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sé­re az adat­ke­ze­lő indo­ko­lat­lan kése­de­lem nél­kül töröl­je a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes adatokat.

Az adat­ke­ze­lés kor­lá­to­zá­sá­hoz való jog Az érin­tett jogo­sult arra, hogy kéré­sé­re az adat­ke­ze­lő kor­lá­toz­za az adat­ke­ze­lést, ha az aláb­bi­ak vala­me­lyi­ke teljesül:

- az érin­tett vitat­ja a sze­mé­lyes ada­tok pon­tos­sá­gát, ez eset­ben a kor­lá­to­zás arra az idő­tar­tam­ra vonat­ko­zik, amely lehe­tő­vé teszi, hogy az adat­ke­ze­lő ellen­őriz­ze a sze­mé­lyes ada­tok pontosságát;

- az adat­ke­ze­lés jog­el­le­nes, és az érin­tett ellen­zi az ada­tok tör­lé­sét, és ehe­lyett kéri azok fel­hasz­ná­lá­sá­nak korlátozását;

- az adat­ke­ze­lő­nek már nincs szük­sé­ge a sze­mé­lyes ada­tok­ra adat­ke­ze­lés cél­já­ból, de az érin­tett igény­li azo­kat jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez; vagy

- az érin­tett til­ta­ko­zott az adat­ke­ze­lés ellen; ez eset­ben a kor­lá­to­zás arra az idő­tar­tam­ra vonat­ko­zik, amíg meg­ál­la­pí­tás­ra nem kerül, hogy az adat­ke­ze­lő jogos indo­kai elsőbb­sé­get élveznek‑e az érin­tett jogos indo­ka­i­val szemben.

 

A til­ta­ko­zás­hoz való jog Ami­kor a sze­mé­lyes ada­ta­i­dat jogos érde­künk­ből dol­goz­zuk fel, jogod van til­ta­koz­ni az ilyen fel­dol­go­zás ellen. A til­ta­ko­zás ellenére

fel­dol­goz­hat­juk a sze­mé­lyes ada­ta­i­dat abban az eset­ben, ha az adat­ke­ze­lést olyan kény­sze­rí­tő ere­jű jogos okok indo­kol­ják, ame­lyek elsőbb­sé­get élvez­nek az érde­ke­id­del, joga­id­dal és sza­bad­sá­ga­id­dal szem­ben, vagy ame­lyek jogi igé­nyek elő­ter­jesz­té­sé­hez, érvé­nye­sí­té­sé­hez vagy védel­mé­hez kapcsolódnak.

A magán­élet­hez való jog Ha úgy gon­do­lod, hogy a sze­mé­lyes ada­ta­id­nak fel­dol­go­zá­sa a sze­mé­lyes magán­éle­te­det sér­ti, vagy nem tör­vény­sze­rű, panaszt nyújt­hatsz be az Adat­vé­del­mi Hiva­tal­ba, Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság  (leve­le­zé­si cím: 1363 Buda­pest, Pf.: 9., e‑mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Kéré­se­i­det írás­ban elküld­he­ted a DJF s.r.o., 2086 Tin­nye, Kos­suth Lajos u. 34. cím­re, vagy e‑mailben a info@gethair.hu címre.