Kopaszodás elleni elkötelezett harcunk Csehországban kezdődött.

Itt adtuk vissza szám­ta­lan addig kopasz fér­fi­nak azt az önbi­zal­mat, amit a kopa­szo­dás kímé­let­le­nül elvett tőlük. Rövid időn belül a piac meg­ha­tá­ro­zó sze­rep­lő­je let­tünk, köszön­he­tő­en hihe­tet­le­nül gyor­san növek­vő elé­ge­dett Ügy­fe­le­ink­nek (innen is köszön­jük Nekik a visszajelzéseket!).

Ezzel a tudás­sal, tapasz­ta­lat­tal, len­dü­let­tel és ambí­ci­ó­val dön­töt­tünk úgy nem sok­kal később, hogy a magyar kopasz fér­fi­ak­nak is elhoz­zuk a már Cseh­or­szág­ban tapasz­talt önbi­zal­mat, kariz­mát, fér­fi­as megjelenést.

Nagyon jó érzés azt az örö­möt, meg­le­pe­tést és meg­ha­tó­dott­sá­got lát­ni itt Magyar­or­szá­gon is, ami­hez már hoz­zá­szok­tunk Ügyfeleinktől.

Ez több szá­munk­ra egy­sze­rű mun­ká­nál. Sőt több hiva­tás­nál! Ez egy elkö­te­le­zett harc szá­munk­ra a kopa­szo­dás ellen! Őszin­te harc, amit nekünk is meg kel­lett vívnunk!

Cégünk tulajdonosa Dusán, szintén kopasz ember… volt!

Hall­gas­suk meg az Ő történetét:

“Kedves Kopasz Férfitársam!

Néhány évvel ezelőtt még én is kopasz vol­tam, így bát­ran mond­ha­tom, hogy tudom mit érzel. Én is ezt érez­tem. Érez­tem azt a kimon­dott, vagy kimon­dat­lan szé­gyent, amit szin­te min­den kopasz ember érez. Érez­tem a kimon­dott, vagy kimon­dat­lan meg­ve­tést az egy­re rit­kább hajam miatt. És igen, érez­tem hogy egy­re inkább tűnik el a tes­tem­ből a fér­fi­as­ság (min­den értelemben).

Elég sok kopasz embert isme­rek, ezért tudom, hogy nem csak én érez­tem így. Szó­val ne aggódj, ha Téged is hason­ló érzé­sek kerül­get­nek. Ez tel­je­sen természetes.

Azon­ban a kopasz­ság nem az. Nem kell hogy az legyen!

Már nem vagyok kopasz! Már bát­ran merek sap­ka nél­kül mutat­koz­ni embe­rek előtt. Már bát­ran merek a fele­sé­gem sze­mé­be néz­ni, hiszen most­már ugyan­azt a tüzet érzem a tekin­te­té­ben, amit érez­tem az eskü­vőnk nap­ján (akkor még beül­te­tés nél­kül is dús hajam volt). Hihe­tet­len érzés, újra bát­ran és kihú­zott vál­lal jár­ni a világban.

Ezt az érzést kíná­lom most Neked is! Gye­re velem azon a cso­dá­la­tos úton, mely­nek végén ismét dús hajad lesz! Ezt kínál­juk Neked… az ismét dús hajat!

Egy­ko­ri kopasz fér­fi­tár­sad: Dusán”

A haj­hul­lás és a kopa­szo­dás nem­csak a test­nek ártal­mas, hanem a lélek­nek is. Modern vilá­gunk­ban fon­tos a meg­je­le­nés, a haj­hul­lás­sal a fia­tal­sá­gunk is vissza­for­dít­ha­tat­lan­nak tűnik, amit a dús haj is szim­bo­li­zál. Dusán kipró­bált külön­bö­ző vita­mi­no­kat, spe­ci­á­lis sam­po­no­kat, de sem­mi sem segített.

Ráta­lált egy olyan mód­szer­re, amely a hosszan­tar­tó meg­ol­dást jelen­tet­te a haj­hul­lás­sal, kopa­szo­dás­sal szem­ben. Ez a mód­szer a haj­be­ül­te­tés, amely­nek során haj­tü­sző­ket helyez­nek át az orvo­sok a sűrűn haj­jal borí­tott terü­le­tek­ről a rit­ka, kopasz területekre.

Egé­szen Isz­tam­bu­lig ment a leg­ide­á­li­sabb haj­be­ül­te­té­si szol­gál­ta­tás, a minő­ség és szak­ér­te­lem meg­ta­lá­lá­sá­ért. Dusan köte­les­sé­gé­nek érez­te, hogy segít­sen euró­pai fér­fi tár­sa­i­nak, hogy ők is maga­biz­tos­nak, fia­tal­nak érez­zék magu­kat. Szol­gál­ta­tá­sunk fel­épí­té­sé­nek egész folya­ma­ta két évet vett igény­be. Sok utá­na­já­rás, papír­mun­ka és szer­ve­zés után büsz­kén jelent­het­jük ki, hogy sok hon­fi­tár­sunk­nak fogunk tud­ni segí­te­ni, hogy maga­biz­to­sab­bak legye­nek. Újra fia­ta­lo­sak, von­zók lehessenek!

Ma már a kopa­szo­dás elle­ni har­cot, nem egye­dül vív­ja! Komoly segí­tők­re, egy egy­re nagyobb csa­pat­ra lelt, hogy közö­sen vegyék fel a har­cot a kopa­szo­dás ellen. Így már olyan, tel­jes­kö­rű szol­gál­ta­tást tudunk kínál­ni Neked, ked­ves Kopasz Fér­fi­tár­sunk, ami­lyet Magyar­or­szá­gon gya­kor­la­ti­lag sehol más­hol nem találsz meg!

Kiemelt szá­munk­ra, hogy aki igény­be veszi cégünk szol­gál­ta­tá­sát, egy élménnyel is gaz­da­gabb legyen (több ezer új haj­hagy­ma mel­lett). Magyar ide­gen­ve­ze­tő segít­sé­gé­vel meg­is­mer­hetsz egy új kul­tú­rát, Isz­tam­bult, az osz­mán-török biro­da­lom műem­lé­ke­it és gasztronómiáját.

Majd pedig egy új ember­ként, fia­ta­lo­san és von­zón tér­hess vissza meg­le­pett sze­ret­te­id körébe!

Ehhez pedig mi min­dent elin­té­zünk, leszer­ve­zünk, meg­ol­dunk Neked! Ha sze­ret­nél ismé­tel­ten maga­biz­tos fér­fi len­ni, akkor nem kell mást ten­ned, mint kitöl­te­ni az aláb­bi űrla­pot, és Mun­ka­tár­sa­ink min­den­ről díj­men­te­sen és köte­le­zett­ség­men­te­sen tájékoztatnak!

Ezzel az űrlappal csak nyerhetsz!

Töltsd ki és engedd, hogy helyet­ted har­col­junk a kopa­szo­dá­sod ellen!