A kopa­szo­dást Te is le tudod győz­ni! Segít­sé­günk­kel a haj­be­ül­te­tés NEM anya­gi kér­dés! Már nem kell egy kisebb vidé­ki ház, vagy egy új autó árát kifi­zet­ned, hogy új haj­hagy­má­id legyenek.

Olyan konst­ruk­ci­ót dol­goz­tunk ki, hogy min­den­ki (gya­kor­la­ti­lag tény­leg min­den­ki) meg­en­ged­hes­se magá­nak a haj­be­ül­te­tést. Ha meg­né­zed a haj­be­ül­te­tés ára egy komo­lyabb nya­ra­lás árá­val vetek­szik! De itt nem csu­pán egy 5 csil­la­gos szál­lo­da kényel­mét élvez­he­ted, hanem tel­je­sen új ember­ként tér­hetsz vissza!

FONTOS! Ezek az árak egy­na­pos keze­lé­sek­re vonat­koz­nak, illet­ve az itt fel­tün­te­tett árak min­den (de tény­leg min­den) költ­sé­get tar­tal­maz­nak! Nin­cse­nek rej­tett költ­sé­gek és nin­cse­nek kis­be­tűk. Tény­leg ilyen olcsó! Viszont, amen­ni­ben két­na­pos keze­lés­re van szük­ség vagy egy kísé­rő is men­ne veled, abban az eset­ben fel­árat szá­mí­tunk fel. Pld. a kísé­rőd elhe­lye­zé­se tör­tén­het külön hotel­szo­bá­ban ext­ra költ­ség elle­né­ben vagy egy szo­bá­ban veled plusz költ­ség nélkül.

Nézd meg és keress min­ket elér­he­tő­sé­ge­in­ken, hogy segít­hes­sünk minél hama­rabb új fri­zu­rád­dal kapcsolatban.

Sza­káll beültetés
€ 3.290
€ 3.090
FUE Mód­szer
Sza­káll­be­ül­te­tés Fér­fi­ak szá­má­ra / max. 5000 graft
FUE transz­plan­tá­ció (leg­fel­jebb 5000 graft) 
Repü­lő­je­gyek
Szál­lás 3 éjsza­ká­ra 5 * szál­lo­dá­ban, reggelivel 
Min­den szál­lí­tás a kli­ni­ká­ra és vissza 
Magyar ide­gen­ve­ze­tő kísérete 
Biz­to­sí­tás
Vér­vizs­gá­lat
Érzés­te­le­ní­tés és nyugtatók 
Műtét utá­ni gyógyszerek 
Sza­káll­ke­ze­lő csomag
Érde­kel
Haj transz­plan­tá­ció
€ 3.390
€ 3.190
FUE / DHI Módszer
FUE / DHI Haj­be­ül­te­tés Fér­fi­ak­nak és nők­nek max. 5500 graft
FUE / DHI transz­plan­tá­ció (leg­fel­jebb 5000/5500 graft) 
Repü­lő­je­gyek
Szál­lás 3 éjsza­ká­ra 5 * szál­lo­dá­ban, reggelivel 
Min­den szál­lí­tás a kli­ni­ká­ra és vissza 
Magyar ide­gen­ve­ze­tő kísérete 
Biz­to­sí­tás
Vér­vizs­gá­lat
Érzés­te­le­ní­tés és nyugtatók 
Műtét utá­ni gyógyszerek 
Haj­ke­ze­lő csomag
Érde­kel
Szem­öl­dök beültetés
€ 2.890
€ 2.690
FUE Mód­szer
Szem­öl­dök-beül­te­té­si transz­plan­tá­ció nők számára
FUE transz­plan­tá­ció (leg­fel­jebb 5000 graft) 
Repü­lő­je­gyek
Szál­lás 3 éjsza­ká­ra 5 * szál­lo­dá­ban, reggelivel 
Min­den szál­lí­tás a kli­ni­ká­ra és vissza 
Magyar ide­gen­ve­ze­tő kísérete 
Biz­to­sí­tás
Vér­vizs­gá­lat
Érzés­te­le­ní­tés és nyugtatók 
Műtét utá­ni gyógyszerek 
Szem­öl­dök keze­lő csomag
Érde­kel

Hajbeültetés ára? Árgarancia!

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy a növek­vő inf­lá­ció miatt (drá­gu­ló repü­lő­je­gyek és szál­lo­da díjak) az itt fel­tül­te­tett árak a keze­lés végé­re drá­gáb­bak lesz­nek. Sőt az elő­leg befi­ze­té­sé­vel az árat fél évig tartjuk.

Gethair Hajbeültetés Árgarancia
Érdekel az eljárás, de nincs elég pénzed? Nézzük meg együtt, hogy tudunk segíteni!