Szakállbeültetés menete

Az iga­zi fér­fi­nak sza­kál­la van, tart­ják sokan. Ha Te is így gon­do­lod, és sze­ret­néd, dúsab­bá, fér­fi­a­sab­bá ten­ni arc­szőr­ze­ted, akkor jó helyen jársz! Hoz­zád hason­ló fér­fi­ak­nak segí­tünk olyan arc­szőr­ze­tet vará­zsol­ni, amely­ből iga­zán masz­ku­lin sza­kál­lat tudsz vará­zsol­ni magadnak.

Ha… Nincs elég­gé dús sza­kál­lad, Arc­szőr­ze­ted nem egyenletes
Van­nak arco­don “sima” felü­le­tek, ahol nem nő ki szőr, Nem vagy meg­elé­ged­ve szakálladdal

Szakállbeültetés - Gethair

Amennyi­ben a fen­ti­ek bár­me­lyi­ke igaz Rád is, akkor itt a segítség!
Tudunk segí­te­ni Neked is. Sza­káll­be­ül­te­tés révén olyan sza­kállt tudunk Neked néhány nap alatt vará­zsol­ni, ami­lyet sze­ret­nél. Nem vicc, nem túl­zás, nem mar­ke­ting: Olyan sza­kállt tudunk Neked vará­zsol­ni, ami­lyet szeretnél.

Ehhez olvasd el az aláb­bi tájé­koz­ta­tást, ami­ben min­den fon­tos infor­má­ció ben­ne van, és ha tet­szik, ahogy dol­go­zunk, akkor add meg ada­ta­id, és kapsz egy ingye­nes, sze­mély­re sza­bott tájékoztatást!

Szakállbeültetés: Mennyire modern az eljárás?

Rövi­den: modern.

Az arc­szőr­zet hely­re­ál­lí­tá­sá­ra szol­gá­ló eljá­rás­kor azo­kat a terü­le­te­ket, ahol a kisebb a szőr­zet sűrű­sé­ge, újra bené­pe­sít­jük. Ne feledd, hogy nap­ja­ink­ban az arc­szőr­zet cél­ja ma már nem csu­pán a hideg elle­ni véde­lem, hanem az iden­ti­tá­sunk része. Sza­káll­be­ül­te­tés és egyéb transz­plan­tá­ci­ók elvég­zé­sé­re sza­ko­so­dott kli­ni­ka­ként kija­vít­juk a hiá­nyos­sá­go­kat és kija­vít­juk a fol­tos terü­le­te­ket. A sza­káll beül­te­tés segít abban, hogy olyan helye­ken is legyen a sza­káll sző­rünk, ahol koráb­ban soha­sem volt. A haj­be­ül­te­tés­kor ugyan­ezt a tech­ni­kát alkal­maz­zuk, mint a sza­káll beül­te­tés­nél. Az arcon beül­te­tett szőr­tü­sző pedig átve­szi az arc­szőr­zet tulaj­don­sá­ga­it es ott meg­erő­söd­ve sűrű sza­káll nő. Olyan sűrű sza­kál­lat kap­ha­tunk, amit min­den fér­fi tár­sad iri­gyel­ni fog, a höl­gyek pedig egye­ne­sen oda lesz­nek érte.

Tulajdonképpen hogy történik a szakáll beültetés, és mit kell tudni róla?

A leg­mo­der­nebb haj­be­ül­te­té­si tech­no­ló­gi­á­kat hasz­nál­juk, ami lehe­tő­vé teszi, hogy fáj­da­lom vagy mara­dan­dó nyom nél­kül emel­jük ki az ún. graf­to­kat, (ezek tar­tal­maz­zák a haj­hagy­má­kat) és ültes­sük át a rit­ka szőr­zet­tel ren­del­ke­ző terü­let­re. A mód­sze­rek haté­kony­sá­ga abban rej­lik, hogy a tar­kón lévő haj­szá­la­kat hasz­nál­juk az átül­te­tés­re. Célunk, hogy Neked a beavat­ko­zás sike­res és nyom­ta­lan legyen, éle­ted végéig.

A FUE módszerről

A FUE (Fol­li­cu­lar Unit Ext­rac­ti­on) haj és sza­káll beül­te­té­si mód­szer külö­nö­sen azok­nak segít, akik rit­ka, fol­tos arc­szőr­zet­tel ren­del­kez­nek. A tar­kón lévő haj­hagy­má­kat hasz­nál­juk az átültetésre.

Az eljá­rás során az orvo­sok spe­ci­á­lis mik­ro­se­bé­sze­ti kör­kés­sel távo­lít­ják el az egyes haj­hagy­má­kat. Az így kelet­ke­zett, haj­szá­la­kat tar­tal­ma­zó apró szö­vet­hen­ge­re­ket, más­né­ven graf­to­kat egyen­ként húz­zák ki, ame­lye­ket aztán mik­rosz­kóp alatt szét­vá­lo­gat­nak és táp­ol­dat­ban tárol­nak. A műtét lénye­ge, hogy a táro­lás befe­je­zé­se után egy kicsi (1,3 mm-es) csa­tor­nát vág­nak a arc­bőr­be és ebbe helye­zik bele az orvo­sok a graf­to­kat egye­sé­vel. A FUE mód­szer segít­sé­gé­vel 45–60 graft /cm2 beül­te­té­se, és leg­fel­jebb 5000 haj­tü­sző transz­plan­tá­ci­ó­ja lehet­sé­ges. A FUE haj­be­ül­te­té­si eljá­rás gyak­ran hasz­nált beavat­ko­zás­nak szá­mít Magyar­or­szá­gon is, bár az itt­ho­ni transz­plan­tá­ció drá­gább és keve­sebb graft szá­mot kínál. A török­or­szá­gi kli­ni­kán­kon vég­zett Sza­káll­be­ül­te­tés továb­bi elő­nye, hogy egy­szer­re több, akár 4 spe­ci­a­lis­ta is részt vesz a sza­káll beültetésen.

Mi a következő lépés?

Min­den álta­lá­nos infor­má­ció bir­to­ká­ban vagy. Ha készen állsz, akkor a követ­ke­ző lépés, hogy ne álta­lá­nos­ság­ban, hanem Rólad beszéljünk!

Meg­néz­zük, hogy Neked mire van szükséged!
Kita­lál­juk, hogy Neked mi len­ne a leg­jobb megoldás!
Meg­al­kot­juk a Szá­mod­ra töké­le­tes szakállat!

Ehhez nem kell mást ten­ned, csak kitöl­te­ned az aláb­bi űrla­pot, és nem­so­ká­ra keres­ni fogunk.
FONTOS: Az űrlap kitöl­té­se sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, és tel­je­sen ingye­nes. Tehát Te csak jól jár­hatsz az űrlap kitöltésével!
Tedd meg az első lépést

Töltsd ki MOST az űrlapot és hamarosan keresni fogunk!