Ked­ves Most­még Kopasz Bará­tom! Tök jó, hogy itt vagy! Gra­tu­lá­lok, hogy elju­tot­tál erre az oldal­ra! Ez két dol­got jelez:

  1. KEVESEBB A HAJAD, MINT GYEREKKÉNT
  2. ÉS SZERETNÉL EZ ELLEN TENNI!

Ha a fen­ti két állí­tás igaz Rád, akkor a leg­jobb helyen vagy! Ezen az olda­lon végig­ve­ze­tünk azon az úton, ami­nek végén új haj­hagy­má­id fog­nak köszön­te­ni a tükörben!

Min­den lépést olyan rész­le­te­sen igyek­szünk leír­ni Neked, hogy minél könnyeb­ben bele is tudd magad kép­zel­ni a lépé­sek­be! És biz­ta­tunk is erre!

KÉPZELD EL, amit itt fogsz OLVASNI! Kép­zeld el, hogy Te is végig­csi­ná­lod! Kép­zeld el, hogy fogod magad érez­ni a repü­lőn, a hotel­ben, vagy miu­tán elő­ször meg­lá­tod az új haj­vo­na­la­dat! Hidd el így még izgal­ma­sabb lesz olvas­ni ezt a részt, és még könnyebb lesz helyes dön­tést hozni!

Jó olva­sást és képzelődést!


11+1 lépés az új frizurád irányába

1 Kezdjük az űrlappal

Kitöl­töd EZT az űrla­pot, ahol meg­adod az ada­ta­i­dat, és rányomsz a ELKÜLD gomb­ra. (Ez eddig egy­sze­rű, ugye?)

2 Felvesszük a kapcsolatot

Mun­ka­tár­sunk, Szil­vi (nagyon ked­ves, kel­le­mes han­gú hölgy) vagy Péter hama­ro­san fel­hív, és min­den­ről tájé­koz­tat, vala­mint meg­vá­la­szol min­den a témá­ban fel­me­rü­lő kér­dé­se­det. (Tégy pró­bá­ra ben­nün­ket, tény­leg min­den kér­dé­sed­re tud­juk a választ!)

3 Képektől az elemzésig

Mikor a vála­sza­ink és a lehe­tő­ség, hogy új hajad legyen tény­le­ge­sen érde­kel, akkor kül­desz néhány képet a hajad jelen­le­gi álla­po­tá­ról (hogy hogyan kell elké­szí­te­ni a képe­ket, abban segí­tünk majd). Eze­ket a képe­ket fog­ják az orvos­spe­ci­a­lis­tá­ink tüze­te­sen átnéz­ni, és ez alap­ján hatá­roz­zák meg a haj­be­ül­te­tés for­má­ját és módszerét.

4 Testreszabott irányelvek

Az orvo­sa­ink 2 mun­ka­na­pon belül kiér­té­ke­lik a képe­ket és meg­ha­tá­roz­zák a Rád sza­bott haj­be­ül­te­té­si irány­el­ve­ket, stra­té­gi­át. Javas­la­tot tesz­nek a beül­te­tett “graf­tok” (lásd len­tebb) szá­má­ra vonat­ko­zó­an, és még egy cso­mó orvos­szak­mai dolog is tör­té­nik a hát­tér­ben. FONTOS! Ezen a pon­ton Neked még sem­mi­lyen költ­sé­ged, és elkö­te­le­zett­sé­ged nincs. Mind­ezt tel­je­sen ingyen csi­nál­juk Neked!

A fen­ti­ek után elküld­jük a sze­mély­re sza­bott, hite­les és hiva­ta­los áraján­la­tun­kat meg­újult kül­sőd­re vonatkozóan!

5 A döntés

Ez a PONT, ahol egy FONTOS DÖNTÉST KELL MEGHOZNOD, ami egész továb­bi éle­ted­re pozi­tív hatás­sal lesz. Itt ren­de­led meg a szol­gál­ta­tást (ter­mé­sze­te­sen, ha kér­dé­sed merül fel, tovább­ra is kész­ség­gel állunk ren­del­ke­zé­sed­re.) Itt kell azt mon­da­nod, hogy bele­vá­gok! Itt kell azt mon­da­nod, hogy IGEN, vál­toz­tat­ni aka­rok a kül­ső­mön! Gyö­ke­re­sen… Hajgyökeresen!

6 Véglegesítés

Az éle­ted minő­sé­gét javí­tó dön­té­sed után, ismé­tel­ten mi dol­go­zunk, Te hát­ra­dől­hetsz. Elvé­gez­zük az admi­niszt­rá­ci­ós, szám­lá­zá­si, regiszt­rá­ci­ós, jegy­fog­la­lá­si, koor­di­ná­ci­ós, orvos­szak­mai teen­dő­ket (meg egy cso­mó min­dent, de ami­vel nem muszály, azzal nem fogunk ter­hel­ni, min­den a hát­tér­ben zaj­lik majd.)

7 Hangolódj rá és csomagolj!

Az első rész­le­tek ren­de­zé­se után, Neked más dol­god nincs, mint cso­ma­gol­ni, és per­sze ott len­ni a repü­lőn. És már indul is a Haj­nö­vesz­tő (nem Haj­me­resz­tő) Isz­tam­bu­li Buli!

8 Utazás

Az uta­zás első (álta­lá­ban hét­vé­gi) nap­ján meg­ér­ke­zel a cso­dá­la­tos Török­or­szág, mesés Isz­tam­bul­já­ba. Magyar nyel­vű ide­gen­ve­ze­tőnk már izga­tot­tan vár Téged a repü­lő­té­ren. Ő lesz aki végig fog­ja a kezed a 4 nap alatt. A hang­ja biz­to­san isme­rős lesz, hiszen Ő Szil­via lesz!

Elkí­sér a fan­tasz­ti­kus 5 csil­la­gos hote­led­be, ami az ott­ho­nod lesz ezen átala­ku­lás alatt. Min­den beje­lent­ke­zés­sel kap­cso­la­tos teen­dőt elvé­gez. Igen, pont mint egy rocksz­tár ese­té­ben, Neked csak fel kell men­ned a szo­bád­ba, vagy éppen a luxus well­ness-be, vagy aho­vá sze­ret­nél. Az ittar­tóz­ko­dá­sod ide­je alatt a hotel min­den kényel­mi szol­gál­ta­tá­sát igény­be vehe­ted (a haj­be­ül­te­tés miatt majd Szil­via elmond­ja, hogy melyik nap, melyik szol­gál­ta­tá­so­kat vehe­ted igénybe).

9 A nagy nap

Miu­tán kipi­hen­ted az uta­zás fára­dal­ma­it, és egy cso­dás reg­ge­lin részt vet­tél a hotel­ben, indul az uta­zá­sod leg­iz­gal­ma­sabb része. Elvi­szünk a kli­ni­ká­ra, ahol meg­tör­té­nik a cso­da. Lesz­nek vizs­gá­la­tok, orvo­sok fog­nak hol lati­nul, hol törö­kül beszél­ni körü­löt­ted, hogy eldönt­sék mi len­ne a leg­jobb meg­ol­dás a szá­mod­ra. Szil­via pedig végig ott lesz és for­dít Neked, így min­dent érte­ni fogsz. Azt is mikor a dok­to­rok nagyon rész­le­te­sen elma­gya­ráz­zák a folya­ma­tot és a beavat­ko­zás mene­tét. A beavat­ko­zás végén pedig meg­ka­pod a haj­tü­sző egy­sé­ge­ket (Graf­to­kat) iga­zo­ló tan­usít­ványt. Izgal­mas, ugye?

10 Fontos a pihenés

A har­ma­dik napon alap­eset­ben pihen­hetsz. Ha akko­ra máz­lis­ta vagy, hogy olyan sok haj­hagy­mát ültet­nek be szak­ér­tő orvo­sa­ink, hogy az tovább tart, mint 1 nap, akkor bizony ezen a napon foly­ta­tó­dik a beül­te­tés, egyéb­ként viszont pihen­hetsz. Meg­néz­he­ted Isz­tam­bult, ismer­ked­hetsz a kul­tú­rá­val, vagy akár egész nap néze­get­he­ted magad a tükör­ben és elkép­zel­he­ted, hogy milyen lesz majd, mikor a kötés helyén már a hajad lesz!

11 Hazautazás

Ennek a var­ász­la­tos uta­zás­nak a negye­dik nap­ján elin­dulsz haza a repü­lő­gép­pel, hogy ott­ho­nod­ban foly­ta­tód­jon a varázs­lat. Orvo­sa­ink kicse­ré­lik a kötést és min­dent rész­le­te­sen elmon­da­nak (hogy kell hajat mos­ni, mit csi­nálj és mit ne), szó­val min­dent tud­ni fogsz. Ott­hon pedig követ­ke­zik a leg­fon­to­sabb rész:

+1 Élvezd ki a frizurádat

Töltsd ki MOST az űrlapot és hamarosan keresni fogunk!

Élvezd ki a megújulásodat!

Innen­től kezd­ve kizá­ró­lag raj­tad áll, hogy hogyan hozod ki az új fri­zu­rád­ból a lehe­tő legtöbbet!

Tet­szik? Sze­ret­néd Te is végig­jár­ni ezt az utat? Sze­ret­nél Te is új hajat növesz­te­ni magad­nak? Akkor első lépés:

Töltsd ki ezt az űrlapot!

FONTOS: Az űrlap kitöl­té­se sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, és tel­je­sen ingye­nes. Van­nak aggá­lya­id? Van­nak kér­dé­se­id? Akkor is töltsd ki az űrla­pot és várd Szil­via hívá­sát, aki­nek min­den kér­dé­se­det fel tudod ten­ni! Tehát, ha van­nak kér­dé­se­id, akkor: Első lépés: Töltsd ki az űrlapot!

Ehhez pedig mi min­dent elin­té­zünk, leszer­ve­zünk, meg­ol­dunk Neked! Ha sze­ret­nél ismé­tel­ten maga­biz­tos fér­fi len­ni, akkor nem kell mást ten­ned, mint kitöl­te­ni az aláb­bi űrla­pot, és Mun­ka­tár­sa­ink min­den­ről díj­men­te­sen és köte­le­zett­ség­men­te­sen tájékoztatnak!

Ezzel az űrlappal csak nyerhetsz!

Töltsd ki és engedd, hogy helyet­ted har­col­junk a kopa­szo­dá­sod ellen!