Gethair Blog 2022.10.03

Ezt tudnod kell, mielőtt belevágsz!

Fontos információk, amiket tudnod kell!

Nagyon örü­lünk, hogy idá­ig elju­tot­tál. Ez azt jelen­ti, hogy tény­leg vál­toz­tat­ni akarsz a fri­zu­rá­don, tény­leg vál­toz­tat­ni akarsz az éle­te­den. Biz­tos ezer­nyi kér­dé­sed kering a fejed­ben, ami­óta fel­me­rült ben­ned a haj­be­ül­te­tés­nek, mint lehe­tő­ség­nek a kérdése.

Ezek­nek a kér­dé­sek­nek egy része bizo­nyá­ra kényes, intim, vagy csak egy­sze­rű­en ciki­nek érzed feltenni.

Meg­könnyít­jük a hely­ze­ted, és fel­tesszük Neked a leg­ké­nye­sebb, leg­ci­kibb és leg­in­ti­mebb kér­dé­se­ket, ami a haj­be­ül­te­tés­sel kap­cso­lat­ban fel­me­rül­het, hogy Neked már ne kell­jen! És ter­mé­sze­te­sen vála­szo­lunk is azokra!

Talán a leg­gyak­rab­ban fel­me­rü­lő kér­dés­kör a haj­be­ül­te­tés során, hogy tény­leg örök­ké tart? Tény­leg nem kell pár éven­te meg­is­mé­tel­ni? Tény­leg nem fog kihul­la­ni a beül­te­tett haj? és más hason­ló kérdések.

Nos, mi a Get­hair-nél egy olyan világ­szín­vo­na­lú kli­ni­ká­val dol­go­zunk, akik élet­tar­tam garan­ci­át vál­lal­nak az ott beül­te­tett haj­ra. De néz­zük meg, hogy mit is jelent ez pontosan!

 

Mit jelent tulajdonképpen az élettartam garancia?

A garan­cia elsőd­le­ges cél­ja, hogy Ügy­fe­le­in­ket meg­nyug­tas­suk, hogy tény­leg egy olyan szol­gál­ta­tást kap­nak, ami örök­re meg­vál­toz­tat­ja éle­tü­ket (már ami a fri­zu­rá­ju­kat ille­ti). Szó­val első­ként nyu­godj meg. Ez a garan­cia azt jelen­ti, hogy ha jól csi­nálsz min­dent, akkor éle­ted végé­ig meg­lesz­nek az új haj­hagy­má­id és a hajad folya­ma­to­san nőni fog.

A garan­cia a beül­te­tett haj­ra ter­jed ki. Azt nem tud­juk garan­tál­ni, hogy a beül­tett graf­tok mind­egyi­ke nőni fog, de emi­att nem kell aggód­nod, mivel ez nem befo­lyá­sol­ja a haj sűrű­sé­gét, ráadá­sul ez bele van kal­ku­lál­va a beül­te­tett graf­tok szá­má­ba. (Ezen a klin­kán össze­ha­son­lít­va más helyek­kel több graft kerül beültetésre.)

 

A garanciánk örök, de ahogy a mondás tartja: kettőn áll a vásár.

Meg­fe­le­lő ápo­lás mel­lett (és a tőlünk kapott taná­cso­kat betart­va) az újon­nan kinőtt haj­szá­lak meg­fe­le­lő­en fog­nak nőni, tehát fon­tos leszö­gez­ni, hogy az utó­ápo­lás fon­tos sze­re­pet ját­szik a haj­be­ül­te­tés­nél. Az utó­ápo­lás­kor pedig már ter­mé­sze­te­sen nem fog­hat­juk folya­ma­to­san a kezed, min­den egyes haj­mo­sás­nál és egyéb utó­ápo­lá­si sza­kasz­nál. Ez már a Te fele­lős­sé­ged, de ne aggódj, elmond­juk, hogy mit tegyél és mit ne, hogy a haj­hagy­má­id éle­ted végé­ig Veled legye­nek!

Fon­tos leszö­gez­ni, hogy nagyon sok múlik Raj­tad! Hiá­ba kapsz egy Fer­ra­rit, ha nem meg­fe­le­lő­en keze­led, akkor hama­ro­san vagy fának mész vele, vagy csak egy­sze­rű­en lerob­ban alat­tad és nem fog töb­bet működ­ni. Ugyan­ez igaz a haj­be­ül­te­tés­re. Mi meg­ad­juk Neked a Fer­ra­rit a beavat­ko­zás­kor, de a Te dön­té­sed, hogy hogyan bánsz vele!

Éppen ezért, ter­mé­sze­te­sen van­nak ext­rém ese­tek, ami­kor a Kli­ni­ka kény­te­len eláll­ni az élet­tar­tam garan­ci­á­tól. Bár egy­ér­tel­mű­nek tűnik a leg­több ember­nek, hogy ilyet ne tegyen, de van, aki saj­nos még­is szán­dé­ko­san, vagy súlyos hanyag­ság miatt gya­kor­la­ti­lag meg­öli az új haj­hagy­má­it. Ilyen ese­tek­ben a garan­cia ter­mé­sze­te­sen nem érvé­nyes. Néz­zünk néhány példát!

Mi hiszünk az őszin­te kom­mu­ni­ká­ci­ó­ban, hogy már az első lépés­től kor­rek­tül tájé­koz­tas­suk leen­dő páci­en­se­in­ket. Éppen ezért most leír­juk azo­kat a ténye­ző­ket, ami­ket figye­lem­be kell ven­ned és be kell tar­ta­nod a haj­be­ül­te­tés meg­kez­dé­se előtt, köz­ben és után! Ezek egy­ben azok a dol­gok is, ame­lyek be nem tar­tá­sa miatt ugrik a garan­cia is! Továb­bá leszö­gez­nénk, hogy ez a tájé­koz­ta­tó nem tel­jes körű, a pon­tok­ba sze­dett haj­be­ül­te­té­si kala­uzt a meg­fe­le­lő idő­pont­ban ren­del­ke­zé­sed­re bocsájtjuk.

Ter­mé­sze­te­sen min­den eset egye­di, de hoz­tunk néhány pél­dát, ami­ből jól lát­szik mire gon­do­lunk a nem meg­fe­le­lő bánás­mód­dal (már ami a haj­hagy­má­kat illeti).

Elő­for­dul olyan eset, mikor vala­ki egy­sze­rű­en tuda­to­san, vagy tudat alatt nem tud­ja meg­szok­ni az új kül­ső­jét és egy­sze­rű­en kitép­ke­di a haj­hagy­má­it. (Tud­juk: bru­tá­lis!) Ter­mé­sze­te­sen ugrik a garancia.

Néhány eset­ben elő­for­dul, hogy a friss haj­hagy­má­kat vala­ki jó ala­po­san szá­raz­ra tör­li töröl­kö­ző­vel… mon­da­nunk sem kell, hogy ez is meg­öli a haj­hagy­má­kat és a garan­ci­át egyaránt.

Gon­dol­nánk, hogy azt sem kell mon­da­ni, hogy a friss haj­tö­ve­ket nem ken­jük be sem­mi­lyen “haj­nö­vesz­tő” cso­da­szer­rel sem. Ez is garan­cia­vesz­tést okoz bizo­nyos ese­tek­ben. Itt most azok­ról a ter­mé­kek­ről beszé­lünk, ame­lyek pél­dá­ul nin­cse­nek bevizs­gál­va. Éppen ezért kivé­telt képez­nek azok a sze­rek, ame­lye­ket pél­dá­ul a keze­lés után orvo­sa­ink­tól is kap­ni fogsz. Viszont ezek­nek is meg­van­nak a sze­dé­sé­nek a fel­té­te­lei, meg­fe­le­lő időpontjai.

Tud­juk, hogy ezek evi­den­ci­á­nak tűn­het­nek, de saj­nos még­is beszél­ni kell róluk, mert saj­nos elő­for­dul­hat­nak, és ilyen­kor saj­nos mi sem tudunk mit ten­ni. Hogy az elő­ző hason­la­tun­kat tovább vigyük: ha vala­ki így tönk­re­tesz egy Fer­ra­rit, a gyár­tó sem fog egy újat adni.

Kli­ni­kánk garan­ci­át vál­lal az ott elvé­ge­zett haj­be­ül­te­té­sek­re, ám amennyi­ben a műtét után a páci­ens nem meg­fe­le­lő­en keze­li a beül­te­tett haj­szá­la­kat, mi sem tudunk fele­lős­sé­get vál­lal­ni az eset­le­ges haj­hul­lá­sért. Éppen ezért a műtét előtt és után is tel­jes körű tájé­koz­ta­tást nyúj­tunk a meg­fe­le­lő keze­lé­sek­ről, hogy ez ne for­dul­has­son elő. Illet­ve nagyon sok­szor elmond­juk: Kér­dezz! Inkább kér­dezz meg min­ket, mielőtt tönk­re­te­szed az új hajhagymáidat!

A leg­ri­zi­kó­sabb idő­szak a haj­be­ül­te­tés utá­ni egy hónap. Ekkor tehetsz te magad is a leg­töb­bet azért, hogy ez a beavat­ko­zás örök­ké tartson!

Ebben az idő­szak­ban van a leg­több meg­kö­tés, hogy mit lehet és mit nem lehet csi­nál­ni. Íme a legfontosabbak:

  • a kli­ni­kán kapott gyógy­sze­rek, készít­mé­nyek meg­fe­le­lő használata
  • 3 napig elő­írás sze­rint jegel­ni a fejünk bizo­nyos részeit
  • a haj­mo­sás­ra külö­nös­kép­pen kell ügyelni
  • dohány­zás és alko­hol­fo­gyasz­tás kerülése
  • meg­fe­le­lő alvó­po­zí­ció, pár­nák meg­fe­le­lő elhelyezése
  • a beül­te­tett terü­le­tek fizi­kai védel­me (pl. üté­sek és vaka­rás elkerülése)
  • kor­lá­to­zott test­moz­gás végzése
  • bizo­nyos helyek elke­rü­lé­se (pl. uszo­da, sza­u­na, ten­ger­víz stb.)

Saj­nos szá­mos egyéb meg­kö­tés van még a haj­be­ül­te­tés előtt és után is, ám sze­ren­csé­re egyik sem olyan dolog, amit nehéz len­ne meg­ten­ni, mind­össze fon­tos, hogy ész­nél legyünk és figyel­jünk arra, hogy eze­ket betart­suk. A tel­jes lis­tá­ért és bár­mi­lyen a haj­be­ül­te­tés­sel kap­cso­la­tos kér­dé­sért fog­lalj nálunk ingye­nes kon­zul­tá­ci­ós időpontot!

 

Egy másik gyakran felmerülő kérdés a beültetéssel kapcsolatban, hogy azok hány százalékban sikeresek?

Ter­mé­sze­te­sen erre nem lehet egy egzakt szá­mot mon­da­ni. Ez egy rend­kí­vül össze­tett és sok fak­tor sike­res­sé­gé­nek össze­té­te­lé­ből álló beavat­ko­zás, így szá­za­lé­kos pon­tos­ság­gal nehéz meg­mon­da­ni, hogy a beavat­ko­zá­sok mek­ko­ra része lesz sike­res. Ugyan­ak­kor fel­me­rül a kér­dés, hogy mit tekin­tünk ez eset­ben sikernek?

A garan­cia az álta­lunk beül­te­tett haj­szá­lak meg­ma­ra­dá­sá­ra vonat­ko­zik. Mi meg­te­szünk min­dent azért, hogy a kül­ső körül­mé­nyek meg­fe­le­lő­ek legye­nek a haj­be­ül­te­tés­hez, így pél­dá­ul erő­sen ellen­ja­vallt tar­tó­san meleg idő­ben haj­be­ül­te­tést végez­tet­ni, mivel a nagy meleg káro­san befo­lyá­sol­ja a pro­ce­dú­ra sike­res­sé­gét. Ezért mi az őszi és a tava­szi idő­sza­ko­kat java­sol­juk a haj­be­ül­te­tés­re. A téli idő­szak is meg­fe­le­lő lehet a haj­be­ül­te­tés­re, ám a nagy hide­get is érde­mes kerül­ni, főleg, ha olyan spor­tot, test­moz­gást vég­zünk a haj­be­ül­te­tés után, amely erős izza­dást okoz (pél­dá­ul síe­lés, jég­ho­ki­zás). Ilyen­kor ugyan­is a fejünk erő­sen meg­iz­zad, ami pedig súlyo­san nega­tí­van hat az új hajhagymákra.

Ezen kívül álta­lá­nos­ság­ban elmond­ha­tó, hogy annyi graf­tot ülte­tünk be, amennyit csak tudunk a leg­op­ti­má­li­sabb ered­mény eléré­se érdekében.

Egyé­nen­ként tudunk sike­res­sé­gi arány­ról szót ejte­ni, ezek a szá­mok viszont rend­kí­vül ked­ve­ző­ek kli­ni­kán­kon! Elmond­ha­tó, hogy az álta­lunk beül­te­tett haj­szá­lak 90–95% meg­ma­rad egy éle­ten keresz­tül. 5–10%-a nem marad meg (ez egy nor­má­lis szám, ugyan­ak­kor nálunk több graft kerül beül­te­tés­re össze­ha­son­lít­va más, hason­ló kli­ni­kák­kal, tehát szám­sza­ki­lag is több haj­szál fog meg­ma­rad­ni), továb­bá mivel a haj­nö­ve­ke­dés­nek fázi­sai van­nak (össze­sen 4), így a kieső és növő fázis­ban továb­bi körül­be­lül 10%-a a haj­nak kihul­lik, ami szin­tén egy ter­mé­sze­tes folya­mat. Összes­sé­gé­ben tehát elmond­ha­tó, hogy a beül­te­tett haj­szá­lak leg­alább 80%-a meg­ma­rad, amennyi­ben nem lép­nek fel (kül­ső körül­mé­nyek miat­ti) komplikációk!

 

Ahonnan a graftokat kiveszik, onnan nem fog hiányozni a haj?

Tel­je­sen jogos kér­dés! Mivel ún. donor terü­le­tek­ről (a páci­ens saját meg­lé­vő szőr­tü­sző­i­ből) kerül­nek átül­te­tés­re a graf­tok, így azok ere­de­ti helyük­ről hiá­nyoz­ni fog­nak. Ennek mér­té­ke ugyan­ak­kor elté­rő min­den ember­nél. Van­nak olyan ese­tek, ami­kor gya­kor­la­ti­lag ész­re­ve­he­tet­len, más ese­tek­ben a donor sűrűs­sé­ge egy kicsit megváltozhat.

A beül­te­té­si mód­szer­től füg­gő­en a donor terü­let eltér­het, de álta­lá­ban a tar­kó­tá­ji terü­let­ről beszé­lünk, így esz­té­ti­ka­i­lag nem szem­be­tű­nő. Ráadá­sul ezért van­nak a pro­fi orvo­sa­ink, akik sok­éves tapasz­ta­la­tuk­nak köszön­he­tő­en gya­kor­la­ti­lag meg­ter­ve­zik, hogy hon­nan érde­mes haj­szá­lat kiven­ni, hogy a donor terü­let is esz­té­ti­kus legyen. Ezért is fon­tos, hogy szak­ér­tő, tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző spe­ci­a­lis­tá­kat válassz, ha haj­be­ül­te­tés­ről van szó!

De jó, ha tudod: ebbe is van bele­szó­lá­sod. Azt az orvos tud­ja a leg­job­ban, hogy hon­nan hova és mennyit érde­mes kiven­ni és átül­tet­ni, a ter­ve­zé­si fázis­ban viszont a Te véle­mé­nyed a mérv­adó! Mivel a te meg­je­le­né­sed­ről van szó, így a te sza­vad a leg­fon­to­sabb az olyan kér­dé­sek­ben mint pél­dá­ul, hogy milyen ala­kú legyen a haj­vo­na­lad vagy hogy hogyan legyen eloszt­va az óri­á­si mennyi­sé­gű graf­tok szá­ma a fej­te­tőn. Eze­ket a kér­dé­se­ket a beavat­ko­zás előtt rész­le­te­sen át fog­juk veled beszélni.

 

A garanciavállalás és jogérvényesítési lehetőségek

Sze­ren­csé­re a leg­rit­kább ese­tek közé tar­to­zik az, hogy vala­ki a jog­or­vos­lat­hoz kell folya­mod­nia. Ugyan­ak­kor meg­ért­jük, hogy való­szí­nű­leg a Te egyik leg­na­gyobb félel­med is az, hogy nem meg­fe­le­lő­en sike­rül a haj­be­ül­te­tés, ezért beszél­jünk róla.

Ter­mé­sze­te­sen meg­ért­jük, ha vala­ki úgy érzi, hogy nem az elkép­ze­lé­sei sze­rint való­sult meg a beavat­ko­zás, a rek­la­má­ció jogá­val ilyen­kor élni lehet nálunk.

A garan­ci­át a kli­ni­ka vál­lal­ja, ugyan­ak­kor mivel a Get­hair a köz­ve­tí­tő cég, így velünk kell fel­ven­ni a kap­cso­la­tot (nem a kli­ni­ká­val). Ez azért is fon­tos, mert mi job­ban tudunk tár­gyal­ni a kli­ni­ká­val (már csak a nyel­vi nehéz­sé­gek miatt is, hiszen a kli­ni­ka Török­or­szág­ban van), mint az Ügy­fél, és meg­van­nak az esz­kö­ze­ink, hogy a lehe­tő leg­jobb meg­ál­la­po­dást és vég­ki­me­ne­telt biz­to­sít­suk az Ügy­fe­le­ink szá­má­ra. Hang­sú­lyoz­zuk azon­ban, hogy ez a vég­ső eset, és leg­több­ször Raj­tad múlik, hogy való­ban élő és egy­re dúsu­ló haj­hagy­má­id legyenek!

Ezért is sze­ret­nénk még egy­szer utol­já­ra kihang­sú­lyoz­ni az elő­re tájé­ko­zó­dás fon­tos­sá­gát, hogy később ne érje­nek kel­le­met­len­sé­gek, meglepetések!

Remél­jük a leg­ké­nye­sebb kér­dé­sek­re választ kap­tál! Ugyan­ak­kor, ha nem, akkor se csüggedj!

Ha itt nem talál­tál kielé­gí­tő választ kér­dé­se­id­re, akkor keress fel min­ket az elér­he­tő­sé­ge­ink vala­me­lyi­kén, és a Get­hair csa­pa­ta min­den kér­dé­sed­re kielé­gí­tő választ ad a haj­be­ül­te­tés­sel kap­cso­lat­ban. A leg­biz­to­sabb meg­ol­dás, hogy min­den kér­dé­sed­re választ kapj, ha fog­lalsz nálunk egy idő­pon­tot ingye­nes kon­zul­tá­ci­ó­ra, itt megteheted:

INGYENES HAJBEÜLTETÉSI KONZULTÁCIÓ

Vágj bele, és legyen Neked is ismét dús, erős frizurád!

Share on