Szemöldök-beültetés menete

Egy nő szá­má­ra a sze­me lehet az egyik leg­na­gyobb fegy­ve­re. A leg­erő­sebb hódí­tó ere­je a szeme.

Éppen ezért a szem külö­nö­sen fon­tos egy magá­ra vala­mit is adó nő szá­má­ra. A szem­hez pedig hoz­zá­tar­to­zik a cso­dá­la­tos szem­öl­dök is.

Szemöldök-beültetés - Gethair

A szem­öl­dök nagyon sok non-ver­bá­lis jel köz­ve­tí­té­sé­ben fon­tos sze­re­pet ját­szik, ezért az udvar­lás során, vala­mint a hét­köz­na­pi kom­mu­ni­ká­ció során is kiemelt sze­re­pe van.

Éppen ezért a szem­öl­dök for­má­ja, alak­ja, sűrű­sé­ge nagyon fon­tos. Nem is beszél­ve az olyan egyéb hibák­ról, mint az égé­si sérü­lés, vagy hege­se­dés miat­ti szem­öl­dök hiány.

Ezek a tekin­tet auto­ma­ti­ku­san a szem­ről, a hibás rész­re tere­lik, meg­tör­ve ezzel a varázst.

Mikor érdemes a Szemöldök-beültetés?

Ha Te is azok közé a Nők közé tarta­zol, akik nin­cse­nek meg­elé­ged­ve a szem­öl­dö­kük­kel­vel, akkor a leg­jobb helyen jársz. A töké­le­tes szem­öl­dök lát­vá­nyá­val aján­dé­koz­zunk meg Téged, ráadá­sul tesszük mind­ezt egy exk­lu­zív nya­ra­lás köz­ben, a mesés Isztambulban.

Olvassd el aláb­bi álta­lá­nos tájé­koz­ta­tá­sun­kat, majd add meg ada­ta­i­dat, hogy kife­je­zet­ten Neked szó­ló, Rád sza­bott, sze­mé­lyes tájé­koz­ta­tá­sun­kat is elküld­hes­sük a Szem­öl­dök-beül­te­tés kapcsán.

A tájé­koz­ta­tás tel­je­sen ingye­nes, és min­den­fé­le köte­le­zett­ség mentes.

Mi a következő lépés?

Min­den álta­lá­nos infor­má­ció bir­to­ká­ban vagy. Ha készen állsz, akkor a követ­ke­ző lépés, hogy ne álta­lá­nos­ság­ban, hanem Rólad beszéljünk!

Meg­néz­zük, hogy Neked mire van szükséged!
Kita­lál­juk, hogy Neked mi len­ne a leg­jobb megoldás!
Meg­al­kot­juk a Szá­mod­ra töké­le­tes szemöldököt!

Érde­kel a Szem­öl­dök-beül­te­tés? Ehhez nem kell mást ten­ned, csak kitöl­te­ned az aláb­bi űrla­pot, és nem­so­ká­ra keres­ni fogunk.
FONTOS: Az űrlap kitöl­té­se sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, és tel­je­sen ingye­nes. Tehát Te csak jól jár­hatsz az űrlap kitöltésével!
Tedd meg az első lépést

Töltsd ki MOST az űrlapot és hamarosan keresni fogunk!