Szakállbeültetés

 3.090

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed vulputate massa. Fusce ante magna, iaculis ut purus ut, facilisis ultrices nibh. Quisque commodo nunc eget tortor dapibus, et tristique magna convallis. Phasellus egestas nunc eu venenatis vehicula.

Érdekel?

Description

Sza­káll­be­ül­te­tés menete

Az iga­zi fér­fi­nak sza­kál­la van, tart­ják sokan. Ha Te is így gon­do­lod, és sze­ret­néd, dúsab­bá, fér­fi­a­sab­bá ten­ni arc­szőr­ze­ted, akkor jó helyen jársz!

Hoz­zád hason­ló fér­fi­ak­nak segí­tünk olyan arc­szőr­ze­tet vará­zsol­ni, amely­ből iga­zán masz­ku­lin sza­kál­lat tudsz vará­zsol­ni magadnak.

Ha…
Nincs elég­gé dús szakállad
Arc­szőr­ze­ted nem egyenletes
Van­nak arco­don “sima” felü­le­tek, ahol nem nő ki szőr
Nem vagy meg­elé­ged­ve szakálladdal

Amennyi­ben a fen­ti­ek bár­me­lyi­ke igaz Rád is, akkor itt a segítség!

Tudunk segí­te­ni Neked is. Sza­káll­be­ül­te­tés­sel olyan sza­kállt tudunk Neked néhány nap alatt vará­zsol­ni, ami­lyet sze­ret­nél. Nem vicc, nem túl­zás, nem mar­ke­ting: Olyan sza­kállt tudunk Neked vará­zsol­ni, ami­lyet szeretnél.

Ehhez olvasd el az aláb­bi tájé­koz­ta­tást, ami­ben min­den fon­tos infor­má­ció ben­ne van, és ha tet­szik, ahogy dol­go­zunk, akkor add meg ada­ta­id, és kapsz egy ingye­nes, sze­mély­re sza­bott tájékoztatást!

Az arc­szőr­zet hely­re­ál­lí­tá­sá­ra szol­gá­ló eljá­rás­kor azo­kat a terü­le­te­ket, ahol a kisebb a szőr­zet sűrű­sé­ge, újra bené­pe­sít­jük. Ne feledd, hogy nap­ja­ink­ban az arc­szőr­zet cél­ja ma már nem csu­pán a hideg elle­ni véde­lem, hanem az iden­ti­tá­sunk része. Sza­káll beül­te­tés­re sza­ko­so­dott kli­ni­ka­ként kija­vít­juk a hiá­nyos­sá­go­kat és kija­vít­juk a fol­tos terü­le­te­ket. A sza­káll beül­te­tés segít abban, hogy olyan helye­ken is legyen a sza­káll sző­rünk, ahol koráb­ban soha­sem volt. A haj­be­ül­te­tés­kor ugyan­ezt a tech­ni­kát alkal­maz­zuk, mint a sza­káll beül­te­tés­nél. Az arcon beül­te­tett szőr­tü­sző pedig átve­szi az arc­szőr­zet tulaj­don­sá­ga­it es ott meg­erő­söd­ve sűrű sza­káll nő. Olyan sűrű sza­kál­lat kap­ha­tunk, amit min­den fér­fi tár­sad iri­gyel­ni fog, a höl­gyek pedig egye­ne­sen oda lesz­nek érte. 

Tulajdonképpen hogy történik a szakáll beültetés, és mit kell tudni róla?

A leg­mo­der­nebb haj­be­ül­te­té­si tech­no­ló­gi­á­kat hasz­nál­juk, ami lehe­tő­vé teszi, hogy fáj­da­lom vagy mara­dan­dó nyom nél­kül emel­jük ki az ún. graf­to­kat, (ezek tar­tal­maz­zák a haj­hagy­má­kat) és ültes­sük át a rit­ka szőr­zet­tel ren­del­ke­ző terü­let­re. A mód­sze­rek haté­kony­sá­ga abban rej­lik, hogy a tar­kón lévő haj­szá­la­kat hasz­nál­juk az átül­te­tés­re. Célunk, hogy Neked a beavat­ko­zás sike­res és nyom­ta­lan legyen, éle­ted végéig.

A FUE módszerről

A FUE (Fol­li­cu­lar Unit Ext­rac­ti­on) haj és sza­káll beül­te­té­si mód­szer külö­nö­sen azok­nak segít, akik rit­ka, fol­tos arc­szőr­zet­tel ren­del­kez­nek. A tar­kón lévő haj­hagy­má­kat hasz­nál­juk az átültetésre.

    Az eljá­rás során az orvo­sok spe­ci­á­lis mik­ro­se­bé­sze­ti kör­kés­sel távo­lít­ják el az egyes haj­hagy­má­kat. Az így kelet­ke­zett, haj­szá­la­kat tar­tal­ma­zó apró szö­vet­hen­ge­re­ket, más­né­ven graf­to­kat egyen­ként húz­zák ki, ame­lye­ket aztán mik­rosz­kóp alatt szét­vá­lo­gat­nak és táp­ol­dat­ban tárol­nak. A műtét lénye­ge, hogy a táro­lás befe­je­zé­se után egy kicsi (1,3 mm-es) csa­tor­nát vág­nak a arc­bőr­be és ebbe helye­zik bele az orvo­sok a graf­to­kat egye­sé­vel. A FUE mód­szer segít­sé­gé­vel 45–60 graft /cm2 beül­te­té­se, és leg­fel­jebb 5000 haj­tü­sző transz­plan­tá­ci­ó­ja lehet­sé­ges. A FUE haj­be­ül­te­té­si eljá­rás gyak­ran hasz­nált beavat­ko­zás­nak szá­mít Magyar­or­szá­gon is, bár az itt­ho­ni transz­plan­tá­ció drá­gább és keve­sebb graft szá­mot kínál. A török­or­szá­gi kli­ni­kán­kon vég­zett eljá­rás továb­bi elő­nye, hogy egy­szer­re több, akár 4 spe­ci­a­lis­ta is részt vesz a sza­káll beültetésen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Szakállbeültetés”

Your email address will not be published.