Hajbeültetés

 3.190

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed vulputate massa. Fusce ante magna, iaculis ut purus ut, facilisis ultrices nibh. Quisque commodo nunc eget tortor dapibus, et tristique magna convallis. Phasellus egestas nunc eu venenatis vehicula.

Érdekel?

Description

A haj­be­ül­te­tés tech­ni­kai menete

Hogyan lesz a kopasz oda­út­ból, hajbeültetés?

Erre az oldal­ra álta­lá­ban két­fé­le ember kat­tint. Az egyik, aki az utol­só lépés előtt áll, mielőtt meg­hoz­ná a haj­be­ül­te­té­si dön­té­sét. A másik pedig a konkurenciáink 🙂

Bízunk ben­ne, hogy Te az előb­bi vagy. Azért is bízunk ebben, mert ha így van, akkor kül­sőd talán egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb dön­té­se előtt állsz… Sőt talán a dön­tést tudat­alatt már meg is hoz­tad, de szük­sé­ged van még néhány infor­má­ci­ó­ra, hogy ki is merd mon­da­ni. Ez az oldal azért jött lét­re, hogy eze­ket az infor­má­ci­ó­kat most meg­ad­juk Neked a haj­be­ül­te­té­sed­del kap­cso­lat­ban, és mire eze­ket végig­ol­va­sod, már min­den infor­má­ció a bir­to­kod­ban lesz, hogy helyes dön­tést hozz és véget vess a kopasz­sá­god miat­ti kényel­met­len érzésednek.

Ez az oldal azért jött lét­re, hogy eze­ket az infor­má­ci­ó­kat most meg­ad­juk Neked a haj­be­ül­te­té­sed­del kap­cso­lat­ban, és mire eze­ket végig­ol­va­sod, már min­den infor­má­ció a bir­to­kod­ban lesz, hogy helyes dön­tést hozz és véget vess a kopasz­sá­god miat­ti kényel­met­len érzésednek.

Ezt az oldalt azért hoz­tuk lét­re, hogy az összes kér­dé­sed­re választ kapj. Szó­val néz­zük is, milyen kér­dé­se­id merül­het­tek fel:

Mennyi­re modern az eljárás?

Rövi­den: modern.

A leg­mo­der­nebb haj­be­ül­te­té­si tech­no­ló­gi­á­kat hasz­nál­juk, ami lehe­tő­vé teszi, hogy fáj­da­lom vagy mara­dan­dó nyom nél­kül emel­jük ki az ún. graf­to­kat, (ezek tar­tal­maz­zák a haj­hagy­má­kat) és ültes­sük át a kopa­szo­dó terü­let­re. A mód­sze­re­ink haté­kony­sá­ga abban rej­lik, hogy a tar­kón lévő haj­szá­la­kat hasz­nál­juk az átül­te­tés­re, ezek ugyan­is más típu­sú­ak és nem hat rájuk a kopa­szo­dá­sért fele­lős DHT hor­mon. Célunk, hogy Neked a beavat­ko­zás sike­res és nyom­ta­lan legyen, éle­ted végéig.

Szak­or­vo­sa­ink több­fé­le tech­no­ló­gi­á­val dol­goz­nak, attól füg­gő­en, hogy Neked melyik a leg­i­dá­li­sabb. Ezek a tech­ni­kák a DHI és Sap­p­hi­re FUE! Mind­ket­tő a leg­mo­der­nebb és mind­egyik más­faj­ta prob­lé­ma ese­tén tud iga­zán haté­ko­nyan segíteni.

Éppen ezért, hogy melyik meg­ol­dás­sal fog­juk újjá vará­zsol­ni a fri­zu­rá­dat, azt csak az ala­pos fel­mé­ré­sek után tud­juk megmondani.

Hogyan működ­nek?

A FUE tech­no­ló­gi­á­ról röviden

Kevés­bé tudo­má­nyos módon, ezt kb. úgy érde­mes elkép­zel­ni, mint egy virág­hagy­ma átül­te­té­sét (ha csi­nál­tál már olyat, akkor könnyű elkép­zel­ni). Hagy­mát kivesszük a föld­ből, és más­ho­vá ültet­jük. Köz­ben vigyá­zunk a hagy­má­ra, hogy ne sérül­jön, és a föl­dön se lát­szód­jon, hogy oda vala­mit elültettek.

Ha nagyon érde­kel­nek a szak­mai rész­le­tek, csak akkor olvasd el a követ­ke­ző részt!

VIGYÁZAT! TUDOMÁNYOS LEÍRÁS KÖVETKEZIK!

A FUE mód­szer­ről szakszerűen

A FUE (Fol­li­cu­lar Unit Ext­rac­ti­on) haj­be­ül­te­té­si mód­szer külö­nö­sen azok­nak segít, akik­nél a fej­te­tőn ala­kul ki kopa­szo­dás. Ahogy koráb­ban emlí­tet­tük, a mód­szer sike­re abban rej­lik, hogy a tar­kón lévő haj­hagy­má­kat hasz­nál­juk az átül­te­tés­re, ezek ugyan­is más típu­sú haj­tü­szők, és nem hat rájuk a kopa­szo­dá­sért fele­lős DHT hor­mon (ezt nagyon fon­tos kihang­sú­lyoz­ni, hiszen ez biz­to­sít­ja, hogy az álta­lunk beül­te­tett terü­le­ten, soha ne ala­kul­has­son ki kopasz terület).

    Az eljá­rás során az orvo­sok spe­ci­á­lis mik­ro­se­bé­sze­ti kör­kés­sel távo­lít­ják el az egyes haj­hagy­má­kat. Az így kelet­ke­zett, haj­szá­la­kat tar­tal­ma­zó apró szö­vet­hen­ge­re­ket, más­né­ven graf­to­kat egyen­ként húz­zák ki, ame­lye­ket aztán mik­rosz­kóp alatt szét­vá­lo­gat­nak és táp­ol­dat­ban tárol­nak. A műtét lénye­ge, hogy a táro­lás befe­je­zé­se után egy kicsi (1,3 mm-es) csa­tor­nát vág­nak a fej­bőr­be és ebbe helye­zik bele az orvo­sok a graf­to­kat egye­sé­vel. A FUE mód­szer segít­sé­gé­vel 45–60 graft /cm2 beül­te­té­se, és leg­fel­jebb 5000 haj­tü­sző transz­plan­tá­ci­ó­ja lehe­tés­ges. A FUE haj­be­ül­te­té­si eljá­rás gyak­ran hasz­nált beavat­ko­zás­nak szá­mít Magyar­or­szá­gon is, bár az itt­ho­ni transz­plan­tá­ció drá­gább és keve­sebb graft szá­mot kínál. A török­or­szá­gi kli­ni­kán­kon vég­zett eljá­rás továb­bi elő­nye, hogy egy­szer­re több, akár 4 spe­ci­a­lis­ta is részt vesz a hajbeültetésen.

A DHI tech­no­ló­gi­á­ról röviden

Ez a tech­no­ló­gia a haj­be­ül­te­tés csú­csa jelen­leg. Hihe­tet­len ered­mé­nye­ket lehet vele elér­ni. A leg­több eset­ben ezt a tech­no­ló­gi­át java­sol­juk, és alkal­maz­zuk. (Van néhány kivé­tel, ami­kor az FUE tech­no­ló­gia aján­la­to­sabb, de leg­több­ször DHI‑t használunk.)

A DHI Tech­no­ló­gia leg­in­kább egy Rot­ring ceru­zá­ra hason­lít. Egy ilyen ceru­zá­val egy lépés­ben tör­té­nik a haj beül­te­té­se. Tehát bele­szúr­ják a fej­bőr­be a “tol­lat”, és hegy­ben lévő lyu­kon keresz­tül egy­ből el is helye­zik a hajtüszőt.

Maga az eljá­rás tech­ni­ka­i­lag is lenyű­gö­ző, a vég­ered­mény pedig magá­ért beszél!

A DHI Choi Pens mód­szer­ről szakszerűen

A DHI (Direct Hair Implan­ta­ti­on) modern eljá­rás ide­á­lis válasz­tás azok­nak a fér­fi­ak­nak, akik­nek oldalt indult meg a haj­rit­ku­lás. A Choi Pen Implan­ter spe­ci­á­lis haj­be­ül­te­té­si mód­szer segít elér­ni ügy­fe­le­ink­nek a nagyobb haj­sű­rű­sé­get, amely kb. 80–90 haj­tü­sző / cm2 (ez már egy dús hajú ember ará­nya­i­val vetek­szik). A beavat­ko­zás során az orvo­sok a szőr­tü­sző­ket egyen­ként veszik ki a donor terü­let­ről, majd vissza­he­lye­zik oda, ahol a haj kihul­lott. Az implan­tá­ló toll vagy­is a spe­ci­á­lis Choi Pen Implan­ter toló funk­ci­ó­já­nak köszön­he­tő­en nem kell csa­tor­ná­kat nyit­ni a fej­bő­rön, ami jelen­tő­sen csök­ken­ti a haj­be­ül­te­tés­kor kelet­ke­ző vér­vesz­te­sé­get. A DHI Choi Pen implan­tá­tor átmé­rő­je csu­pán 0,6 mm. Ennek köszön­he­tő­en nem marad­nak hegek a fej­bő­rön beül­te­tés után és van, hogy nem szük­sé­ges a hajat sem lebo­rot­vál­ni. Mivel ezzel az transz­plan­tá­ci­ós mód­szer­rel tel­jes érzés­te­le­ní­tés érhe­tő el, az eljá­rás során a páci­en­sek nem érez­nek sem­mi­lyen fájdalmat.

Min­den eset­ben olyan donor terü­let­ről válasz­tunk minő­sé­gi graf­tot, amely nem szen­ved a kopa­szo­dás­tól, így az átül­te­tett haj két-három hónap múl­va tar­tós és jó minő­sé­gű lesz. A DHI beavat­ko­zás nem inva­zív, és 6–8 órá­ig tart.

Fáj­ni fog? 

Nem fogunk hazud­ni: Vala­mennyi­re fáj­ni fog. Bocsi, de a “szép­sé­gért meg kell szen­ved­ni”. Ami jó hír: kapsz majd helyi érzés­te­le­ní­tőt, szin­te sem­mit nem fogsz érez­ni, csak az érzéstelenítőt.
A másik jó hír: kibír­ha­tó. Ez a fáj­da­lom egy­sze­ri. Ugyan­ak­kor a hatá­sa egész elete­den keresz­tül fog kísér­ni. Ez a beavat­ko­zás egy­szer alka­lom. A meg­ve­tő pil­lan­tá­sok, a kopasz­ság miat­ti önbi­za­lom­hi­ány, a fri­zu­ránk miat­ti szé­gyen viszont folya­ma­tos. Döntsd el, hogy most az egy­szer bevál­lalsz egy kis szen­ve­dést, vagy (mint eddig), egész életedben!

Még egy fon­tos infó: Szak­ér­tő orvo­sa­ink a mini­má­lis­ra igye­kez­nek csök­ken­te­ni a fáj­dal­mat (hihe­tet­len tapasz­ta­la­tuk­nak köszön­he­tő­en ez álta­lá­ban sike­rül is), és min­dent elmon­da­nak, ami­vel saját magad­nak is jelen­tő­sen csök­kent­he­ted az eset­le­ges fájdalmat.

A fáj­da­lom kb. 1–2 nap, az ered­mény örök.

Mit jelent az Élet­tar­tam Örökgarancia?

Az a haj, amit beül­te­tünk éle­ted végé­ig fog Veled növe­ked­ni. Nem fog kihul­la­ni (jelen­tős mér­ték­ben), nem fog eltűn­ni onnan. Éle­ted végé­ig elkí­sér. És erre vonat­ko­zik a garan­ci­ánk. Amennyi­ben a beül­te­tett “graf­tok” jelen­tős mér­ték­ben (vagy­is 10%-nál nagyobb mér­ték­ben) elpusz­tul­nak, akkor élet­be lép garan­ci­ánk, mely­nek értel­mé­ben ismé­tel­ten elutaz­ta­tunk Isz­tam­bul­ba és az orvo­sok kija­vít­ják az elhalt része­ket. Mind­ezt ter­mé­sze­te­sen tel­je­sen ingyen.
Ilyen még egyéb­ként sosem for­dult elő… ezért vagyunk ben­ne biz­to­sak, hogy Nálad is min­den rend­ben lesz!

Mik azok a “graf­tok”?

Mi min­den eset­ben graf­tok­ban szá­mo­lunk, ha haj­be­ül­te­tés­ről van szó. Ha kér­tél már más­hon­nan áraján­la­tot, akkor Magyar­or­szá­gon jel­lem­ző­en haj­szá­lak beül­te­té­sé­re kapsz aján­la­tot. Most pedig jöj­jön egy kis mate­ma­ti­ka (nyu­gi, nem lesz sok)!

Egy haj­szál, az egy haj­szál, ezen nincs mit szá­mol­ni. Tehát ha Magyar­or­szá­gon kapsz egy 4000 haj­szál beül­te­té­sé­re vonat­ko­zó aján­la­tot, az azt jelen­ti, hogy 4000 haj­szá­lat fog­nak beül­tet­ni. Pont. Ezzel szem­ben a graft, vagy­is a haj­tü­sző, az nem egy haj­szá­lat jelent, hanem 1, 2, 3, 4 vagy akár 5 haj­szá­lat is jelent­het. Egy átla­gos graft 2,4 haj­szá­lat tar­tal­maz. Ez azt jelen­ti, hogy ha tőlünk kapsz egy aján­la­tot 4000 graft beül­te­té­sé­re, akkor az kb. 9600 haj­szá­lat jelent!

Tehát csak­nem két­szer annyit, mint ami­lyen aján­la­tot Magyar­or­szá­gon más Cégek adnak! (kér­dezz csak rá nyugodtan)

Nálunk két­szer annyit kapsz, sok­kal kevesebbért.

Még egy­szer: Két­szer annyi hajat kapsz nálunk, ráadá­sul a mi aján­la­tunk nem hogy olcsóbb, hanem szem­te­le­nül olcsóbb (ezért egy kicsit irigy­ked­nek is ránk 🙂 ).

Szó­val ne lepődj meg azon, hogy a mi aján­la­tunk sok­kal olcsóbb. Ennek meg­van az oka.

Mennyi idő alatt épü­lök fel?

A fel­épü­lé­si időt igyek­szünk a mini­má­lis­ra csök­ken­te­ni, hogy minél hama­rabb vissza­tér­hess a hét­köz­na­pi éle­ted­be. Ugyan­ak­kor ez még­is­csak egy műté­ti beavat­ko­zás, ami némi­leg meg­ter­he­li a szer­ve­ze­tet. Per­sze nem kell hóna­po­kat ágy­ban len­ned, sőt még hete­ket sem, de azért néhány nap fel­épü­lé­si idő­vel szá­mol­ni kell. Ezzel kap­cso­lat­ban min­den infor­má­ci­ót és segít­sé­get meg fogsz kap­ni tőlünk, és orvo­sa­ink­tól is, szó­val ne aggódj, a fel­épü­lés a lehe­tő leg­gyor­sabb lesz.

Mennyi­re tar­tós a hajbeültetés?

A haj­be­ül­te­tés­re Élet­tar­tam Örök­ga­ran­ci­át vál­la­lunk! Sze­rin­ted mennyi­re tartós? 🙂

Ez tény­leg örök élet­re szól. Ráadá­sul az álta­lunk beül­te­tett hajat a tar­kód­ból vesszük ki, és ezek tel­je­sen ellen­ál­nak a kopa­szo­dás­nak. Vagy­is ez tény­leg egész éle­ted­ben fog­ja növesz­te­ni az újabb és újabb haj­hagy­má­kat Neked. Ahogy fen­tebb is írtuk, a tar­kón lévő haj­szá­lak ellen­áll­nak a DHT hor­mon­nak, ami fele­lős a kopaszodásért. 

Miért a Ti aján­la­to­to­kat válasszam?

Nagyon jó kér­dés! Ha átol­vas­tad a web­ol­da­lun­kat, akkor erre már magad is tud­nál néhány választ adni:

Nálunk a haj­be­ül­te­tés egy­ben nya­ra­lás is!

Sok­kal több graf­tot ülte­tünk be, kevesebbért!

Élet­tar­tam Örök­ga­ran­ci­át vál­la­lunk a beul­te­tett graftokra!

Az egyik leg­ta­pasz­tal­tabb orvo­si csa­pat a jelen­leg fel­lel­he­tő leg­mo­der­nebb tech­ni­ká­val vég­zi majd a hajbeültetésed.

És még sorolhatnánk.

Amit viszont még nem tudsz rólunk:

Mi egy nem­zet­kö­zi vál­la­lat vagyunk (tehát nem csak Magyar­or­szá­gon segít­jük a kopasz embe­rek haj­be­ül­te­té­sét). Cseh­or­szág­ban piac­ve­ze­tők vagyunk haj­be­ül­te­tés­ben, és Magyar­or­szá­gon is egy­re töb­ben választ­ják a mi megoldásunkat!

Több száz ember­nek segí­tet­tünk már a haj­be­ül­te­tés­sel. Orvo­sa­ink több ezer haj­be­ül­te­tést végez­nek éven­te el siker­rel. Szó­val őszin­tén szól­va nem ma kezd­tük, és értünk a haj­be­ül­te­tés­hez. Nem egy magá­nyos orvos vagyunk, vala­me­lyik eldu­gott fővá­ro­si siká­tor­ban, hanem egy kiter­jedt, nem­zet­kö­zi háló­zat­tal és töké­le­te­sen fel­épí­tett rend­szer­rel ren­del­ke­ző csa­pat vagyunk, akik arra tet­ték fel az éle­tü­ket, hogy a hoz­zád hason­ló embe­rek­nek segít­se­nek a hajbeültetéssel.

Vannak‑e “rej­tett” költségek?

Nagyon jó kér­dés. Ter­mé­sze­te­sen mi is hal­lot­tunk rém­tör­té­ne­te­ket azzal kap­cso­lat­ban, hogy a “kis­be­tűs” részek­ről nem beszél­tek a haj­be­ül­te­tés áraján­la­tá­val kap­cso­lat­ban, és a vég­összeg sok­kal maga­sabb volt, mint ami az aján­lat­ban szerepelt.

Nálunk ilyen nem for­dul­hat elő. A mi aján­la­tunk alap­eset­ben min­den, de tény­leg min­den költ­sé­get tartalmaz.

Amennyi­ben a beül­te­tés 2 napos, akkor van több­let­költ­ség, de erről még min­den előtt fogunk tájékoztatni.

Illet­ve Te dönt­hetsz úgy, hogy 1 nap­pal meg­hosszab­bí­tod a kint­lé­te­det, és meg­is­me­red Isz­tam­bult. Ez ter­mé­sze­te­sen plusz­költ­sé­get jelent, de ez a Te döntésed.

Ugyan­ak­kor a fen­ti két opció, nem az alap­ese­tet tük­rö­zi. Alap­eset­ben sem­mi­lyen más költ­ség nincs, ha min­ket választasz.

Ne dőlj be a 500.000 Ft alat­ti aján­la­tok­nak! Egy haj­be­ül­te­tés nem olcsó mulat­ság. Per­sze ma már nem is olyan drága!

Egy új ház ára 70.000.000 Ft-nál kezdődik.

Egy új autó ára sok­szor több mint 10.000.000 Ft.

Jó eséllyel pedig ezek egyi­ke sem élet­re szó­ló dön­tés lesz.

A haj­be­ül­te­tés viszont élet­re szó­ló dön­tés! Egy éle­ten keresz­tül élve­zed a gyü­möl­csét. És nem kerül 70.000.000 Ft-ba. De még 10.000.000 Ft-ba sem. Sőt még 1 mil­li­ó­ba sem kerül!

Tegyük fel, hogy 40 éves vagy most, és most műt­te­ted meg a hajad. Szá­mol­junk egy ma már átla­gos 80 éves élet­kor­ral. Ez azt jelen­ti, hogy még 40 évig élvez­he­ted a gyü­möl­csét a hajbeültetésednek.

Hogy egy­sze­rű legyen szá­mol­ni, vegyük a haj­be­ül­te­tés díját 1000.000 Ft-nak. Ha ezt eloszt­juk 40 évvel, akkor könnyen lát­hat­juk, hogy éven­te mind­össze 25.000 Ft-ba kerül az új haj szá­mod­ra! Ez azt jelen­ti, hogy kb. havi 2000 Ft-ból lehet új frizurád!

Most mennyit köl­tesz haszon­ta­lan “haj­nö­vesz­tők­re”, cso­da­sze­rek­re, varázspi­ru­lák­ra? Való­szí­nű­leg töb­bet ennél. Ezek pedig sosem hoz­nak való­di megoldást.

Az egye­dü­li meg­ol­dás a kopasz­ság­ra a haj­be­ül­te­tés. Ráadá­sul egy vég­le­ges megoldás.

Szó­val nin­cse­nek rej­tett költ­sé­gek, sőt ha már majd nem kell meg­ven­ned eze­ket a “cso­da­sze­re­ket”, akkor még spó­rol­hatsz is a műtéttel.

Mi a követ­ke­ző lépés?

Min­den álta­lá­nos infor­má­ció bir­to­ká­ban vagy. Ha készen állsz, akkor a követ­ke­ző lépés, hogy ne álta­lá­nos­ság­ban, hanem Rólad beszéljünk!

Meg­néz­zük, hogy Neked mire van szükséged!
Kita­lál­juk, hogy Neked mi len­ne a leg­jobb megoldás!
Meg­al­kos­suk a Szá­mod­ra töké­le­tes frizurát!

Ehhez nem kell mást ten­ned, csak kitöl­te­ned az aláb­bi űrla­pot, és nem­so­ká­ra keres­ni fogunk.
FONTOS: Az űrlap kitöl­té­se sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, és tel­je­sen ingye­nes. Tehát Te csak jól jár­hatsz az űrlap kitöltésével!
Tedd meg az első lépést 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hajbeültetés”

Your email address will not be published.