Hajbeültetés

 3.190

Érdekel?

Description

A hajbeültetés technikai menete

Hogyan lesz a kopasz odaútból, hajbeültetés?

Erre az oldal­ra álta­lá­ban két­fé­le ember kat­tint. Az egyik, aki az utol­só lépés előtt áll, mielőtt meg­hoz­ná a haj­be­ül­te­té­si dön­té­sét. A másik pedig a konkurenciáink 🙂

Bízunk ben­ne, hogy Te az előb­bi vagy. Azért is bízunk ebben, mert ha így van, akkor kül­sőd talán egyik leg­meg­ha­tá­ro­zóbb dön­té­se előtt állsz… Sőt talán a dön­tést tudat­alatt már meg is hoz­tad, de szük­sé­ged van még néhány infor­má­ci­ó­ra, hogy ki is merd mon­da­ni. Ez az oldal azért jött lét­re, hogy eze­ket az infor­má­ci­ó­kat most meg­ad­juk Neked a haj­be­ül­te­té­sed­del kap­cso­lat­ban, és mire eze­ket végig­ol­va­sod, már min­den infor­má­ció a bir­to­kod­ban lesz, hogy helyes dön­tést hozz és véget vess a kopasz­sá­god miat­ti kényel­met­len érzésednek.

Ez az oldal azért jött lét­re, hogy eze­ket az infor­má­ci­ó­kat most meg­ad­juk Neked a haj­be­ül­te­té­sed­del kap­cso­lat­ban, és mire eze­ket végig­ol­va­sod, már min­den infor­má­ció a bir­to­kod­ban lesz, hogy helyes dön­tést hozz és véget vess a kopasz­sá­god miat­ti kényel­met­len érzésednek.

Ezt az oldalt azért hoz­tuk lét­re, hogy az összes kér­dé­sed­re választ kapj. Szó­val néz­zük is, milyen kér­dé­se­id merül­het­tek fel:

Mennyire modern az eljárás?

Rövi­den: modern.

A leg­mo­der­nebb haj­be­ül­te­té­si tech­no­ló­gi­á­kat hasz­nál­juk, ami lehe­tő­vé teszi, hogy fáj­da­lom vagy mara­dan­dó nyom nél­kül emel­jük ki az ún. graf­to­kat, (ezek tar­tal­maz­zák a haj­hagy­má­kat) és ültes­sük át a kopa­szo­dó terü­let­re. A mód­sze­re­ink haté­kony­sá­ga abban rej­lik, hogy a tar­kón lévő haj­szá­la­kat hasz­nál­juk az átül­te­tés­re, ezek ugyan­is más típu­sú­ak és nem hat rájuk a kopa­szo­dá­sért fele­lős DHT hor­mon. Célunk, hogy Neked a beavat­ko­zás sike­res és nyom­ta­lan legyen, éle­ted végéig.

Szak­or­vo­sa­ink több­fé­le tech­no­ló­gi­á­val dol­goz­nak, attól füg­gő­en, hogy Neked melyik a leg­i­dá­li­sabb. Ezek a tech­ni­kák a DHI és Sap­p­hi­re FUE! Mind­ket­tő a leg­mo­der­nebb és mind­egyik más­faj­ta prob­lé­ma ese­tén tud iga­zán haté­ko­nyan segíteni.

Éppen ezért, hogy melyik meg­ol­dás­sal fog­juk újjá vará­zsol­ni a fri­zu­rá­dat, azt csak az ala­pos fel­mé­ré­sek után tud­juk megmondani.

Hogyan működnek?

A FUE technológiáról röviden

Kevés­bé tudo­má­nyos módon, ezt kb. úgy érde­mes elkép­zel­ni, mint egy virág­hagy­ma átül­te­té­sét (ha csi­nál­tál már olyat, akkor könnyű elkép­zel­ni). Hagy­mát kivesszük a föld­ből, és más­ho­vá ültet­jük. Köz­ben vigyá­zunk a hagy­má­ra, hogy ne sérül­jön, és a föl­dön se lát­szód­jon, hogy oda vala­mit elültettek.

Ha nagyon érde­kel­nek a szak­mai rész­le­tek, csak akkor olvasd el a követ­ke­ző részt!

VIGYÁZAT! TUDOMÁNYOS LEÍRÁS KÖVETKEZIK!

A FUE módszerről szakszerűen

A FUE (Fol­li­cu­lar Unit Ext­rac­ti­on) haj­be­ül­te­té­si mód­szer külö­nö­sen azok­nak segít, akik­nél a fej­te­tőn ala­kul ki kopa­szo­dás. Ahogy koráb­ban emlí­tet­tük, a mód­szer sike­re abban rej­lik, hogy a tar­kón lévő haj­hagy­má­kat hasz­nál­juk az átül­te­tés­re, ezek ugyan­is más típu­sú haj­tü­szők, és nem hat rájuk a kopa­szo­dá­sért fele­lős DHT hor­mon (ezt nagyon fon­tos kihang­sú­lyoz­ni, hiszen ez biz­to­sít­ja, hogy az álta­lunk beül­te­tett terü­le­ten, soha ne ala­kul­has­son ki kopasz terület).

Az eljá­rás során az orvo­sok spe­ci­á­lis mik­ro­se­bé­sze­ti kör­kés­sel távo­lít­ják el az egyes haj­hagy­má­kat. Az így kelet­ke­zett, haj­szá­la­kat tar­tal­ma­zó apró szö­vet­hen­ge­re­ket, más­né­ven graf­to­kat egyen­ként húz­zák ki, ame­lye­ket aztán mik­rosz­kóp alatt szét­vá­lo­gat­nak és táp­ol­dat­ban tárol­nak. A műtét lénye­ge, hogy a táro­lás befe­je­zé­se után egy kicsi (1,3 mm-es) csa­tor­nát vág­nak a fej­bőr­be és ebbe helye­zik bele az orvo­sok a graf­to­kat egye­sé­vel. A FUE mód­szer segít­sé­gé­vel 45–60 graft /cm2 beül­te­té­se, és leg­fel­jebb 5000 haj­tü­sző transz­plan­tá­ci­ó­ja lehe­tés­ges. A FUE haj­be­ül­te­té­si eljá­rás gyak­ran hasz­nált beavat­ko­zás­nak szá­mít Magyar­or­szá­gon is, bár az itt­ho­ni transz­plan­tá­ció drá­gább és keve­sebb graft szá­mot kínál. A török­or­szá­gi kli­ni­kán­kon vég­zett eljá­rás továb­bi elő­nye, hogy egy­szer­re több, akár 4 spe­ci­a­lis­ta is részt vesz a hajbeültetésen.

A DHI technológiáról röviden

Ez a tech­no­ló­gia a haj­be­ül­te­tés csú­csa jelen­leg. Hihe­tet­len ered­mé­nye­ket lehet vele elér­ni. A leg­több eset­ben ezt a tech­no­ló­gi­át java­sol­juk, és alkal­maz­zuk. (Van néhány kivé­tel, ami­kor az FUE tech­no­ló­gia aján­la­to­sabb, de leg­több­ször DHI‑t használunk.)

A DHI Tech­no­ló­gia leg­in­kább egy Rot­ring ceru­zá­ra hason­lít. Egy ilyen ceru­zá­val egy lépés­ben tör­té­nik a haj beül­te­té­se. Tehát bele­szúr­ják a fej­bőr­be a “tol­lat”, és hegy­ben lévő lyu­kon keresz­tül egy­ből el is helye­zik a hajtüszőt.

Maga az eljá­rás tech­ni­ka­i­lag is lenyű­gö­ző, a vég­ered­mény pedig magá­ért beszél!

A DHI Choi Pens módszerről szakszerűen

A DHI (Direct Hair Implan­ta­ti­on) modern eljá­rás ide­á­lis válasz­tás azok­nak a fér­fi­ak­nak, akik­nek oldalt indult meg a haj­rit­ku­lás. A Choi Pen Implan­ter spe­ci­á­lis haj­be­ül­te­té­si mód­szer segít elér­ni ügy­fe­le­ink­nek a nagyobb haj­sű­rű­sé­get, amely kb. 80–90 haj­tü­sző / cm2 (ez már egy dús hajú ember ará­nya­i­val vetek­szik). A beavat­ko­zás során az orvo­sok a szőr­tü­sző­ket egyen­ként veszik ki a donor terü­let­ről, majd vissza­he­lye­zik oda, ahol a haj kihul­lott. Az implan­tá­ló toll vagy­is a spe­ci­á­lis Choi Pen Implan­ter toló funk­ci­ó­já­nak köszön­he­tő­en nem kell csa­tor­ná­kat nyit­ni a fej­bő­rön, ami jelen­tő­sen csök­ken­ti a haj­be­ül­te­tés­kor kelet­ke­ző vér­vesz­te­sé­get. A DHI Choi Pen implan­tá­tor átmé­rő­je csu­pán 0,6 mm. Ennek köszön­he­tő­en nem marad­nak hegek a fej­bő­rön beül­te­tés után és van, hogy nem szük­sé­ges a hajat sem lebo­rot­vál­ni. Mivel ezzel az transz­plan­tá­ci­ós mód­szer­rel tel­jes érzés­te­le­ní­tés érhe­tő el, az eljá­rás során a páci­en­sek nem érez­nek sem­mi­lyen fájdalmat.

Min­den eset­ben olyan donor terü­let­ről válasz­tunk minő­sé­gi graf­tot, amely nem szen­ved a kopa­szo­dás­tól, így az átül­te­tett haj két-három hónap múl­va tar­tós és jó minő­sé­gű lesz. A DHI beavat­ko­zás nem inva­zív, és 6–8 órá­ig tart.

Fájni fog? 

Nem fogunk hazud­ni: Vala­mennyi­re fáj­ni fog. Bocsi, de a “szép­sé­gért meg kell szen­ved­ni”. Ami jó hír: kapsz majd helyi érzés­te­le­ní­tőt, szin­te sem­mit nem fogsz érez­ni, csak az érzéstelenítőt.
A másik jó hír: kibír­ha­tó. Ez a fáj­da­lom egy­sze­ri. Ugyan­ak­kor a hatá­sa egész elete­den keresz­tül fog kísér­ni. Ez a beavat­ko­zás egy­szer alka­lom. A meg­ve­tő pil­lan­tá­sok, a kopasz­ság miat­ti önbi­za­lom­hi­ány, a fri­zu­ránk miat­ti szé­gyen viszont folya­ma­tos. Döntsd el, hogy most az egy­szer bevál­lalsz egy kis szen­ve­dést, vagy (mint eddig), egész életedben!

Még egy fon­tos infó: Szak­ér­tő orvo­sa­ink a mini­má­lis­ra igye­kez­nek csök­ken­te­ni a fáj­dal­mat (hihe­tet­len tapasz­ta­la­tuk­nak köszön­he­tő­en ez álta­lá­ban sike­rül is), és min­dent elmon­da­nak, ami­vel saját magad­nak is jelen­tő­sen csök­kent­he­ted az eset­le­ges fájdalmat.

A fáj­da­lom kb. 1–2 nap, az ered­mény örök.

Mit jelent az Élettartam Örökgarancia?

Az a haj, amit beül­te­tünk éle­ted végé­ig fog Veled növe­ked­ni. Nem fog kihul­la­ni (jelen­tős mér­ték­ben), nem fog eltűn­ni onnan. Éle­ted végé­ig elkí­sér. És erre vonat­ko­zik a garan­ci­ánk. Amennyi­ben a beül­te­tett “graf­tok” jelen­tős mér­ték­ben (vagy­is 10%-nál nagyobb mér­ték­ben) elpusz­tul­nak, akkor élet­be lép garan­ci­ánk, mely­nek értel­mé­ben ismé­tel­ten elutaz­ta­tunk Isz­tam­bul­ba és az orvo­sok kija­vít­ják az elhalt része­ket. Mind­ezt ter­mé­sze­te­sen tel­je­sen ingyen.
Ilyen még egyéb­ként sosem for­dult elő… ezért vagyunk ben­ne biz­to­sak, hogy Nálad is min­den rend­ben lesz!

Mik azok a “graftok”?

Mi min­den eset­ben graf­tok­ban szá­mo­lunk, ha haj­be­ül­te­tés­ről van szó. Ha kér­tél már más­hon­nan áraján­la­tot, akkor Magyar­or­szá­gon jel­lem­ző­en haj­szá­lak beül­te­té­sé­re kapsz aján­la­tot. Most pedig jöj­jön egy kis mate­ma­ti­ka (nyu­gi, nem lesz sok)!

Egy haj­szál, az egy haj­szál, ezen nincs mit szá­mol­ni. Tehát ha Magyar­or­szá­gon kapsz egy 4000 haj­szál beül­te­té­sé­re vonat­ko­zó aján­la­tot, az azt jelen­ti, hogy 4000 haj­szá­lat fog­nak beül­tet­ni. Pont. Ezzel szem­ben a graft, vagy­is a haj­tü­sző, az nem egy haj­szá­lat jelent, hanem 1, 2, 3, 4 vagy akár 5 haj­szá­lat is jelent­het. Egy átla­gos graft 2,4 haj­szá­lat tar­tal­maz. Ez azt jelen­ti, hogy ha tőlünk kapsz egy aján­la­tot 4000 graft beül­te­té­sé­re, akkor az kb. 9600 haj­szá­lat jelent!

Tehát csak­nem két­szer annyit, mint ami­lyen aján­la­tot Magyar­or­szá­gon más Cégek adnak! (kér­dezz csak rá nyugodtan)

Nálunk két­szer annyit kapsz, sok­kal kevesebbért.

Még egy­szer: Két­szer annyi hajat kapsz nálunk, ráadá­sul a mi aján­la­tunk nem hogy olcsóbb, hanem szem­te­le­nül olcsóbb (ezért egy kicsit irigy­ked­nek is ránk 🙂 ).

Szó­val ne lepődj meg azon, hogy a mi aján­la­tunk sok­kal olcsóbb. Ennek meg­van az oka.

Mennyi idő alatt épülök fel?

A fel­épü­lé­si időt igyek­szünk a mini­má­lis­ra csök­ken­te­ni, hogy minél hama­rabb vissza­tér­hess a hét­köz­na­pi éle­ted­be. Ugyan­ak­kor ez még­is­csak egy műté­ti beavat­ko­zás, ami némi­leg meg­ter­he­li a szer­ve­ze­tet. Per­sze nem kell hóna­po­kat ágy­ban len­ned, sőt még hete­ket sem, de azért néhány nap fel­épü­lé­si idő­vel szá­mol­ni kell. Ezzel kap­cso­lat­ban min­den infor­má­ci­ót és segít­sé­get meg fogsz kap­ni tőlünk, és orvo­sa­ink­tól is, szó­val ne aggódj, a fel­épü­lés a lehe­tő leg­gyor­sabb lesz.

Mennyire tartós a hajbeültetés?

A haj­be­ül­te­tés­re Élet­tar­tam Örök­ga­ran­ci­át vál­la­lunk! Sze­rin­ted mennyi­re tartós? 🙂

Ez tény­leg örök élet­re szól. Ráadá­sul az álta­lunk beül­te­tett hajat a tar­kód­ból vesszük ki, és ezek tel­je­sen ellen­ál­nak a kopa­szo­dás­nak. Vagy­is ez tény­leg egész éle­ted­ben fog­ja növesz­te­ni az újabb és újabb haj­hagy­má­kat Neked. Ahogy fen­tebb is írtuk, a tar­kón lévő haj­szá­lak ellen­áll­nak a DHT hor­mon­nak, ami fele­lős a kopaszodásért. 

Miért a Ti ajánlatotokat válasszam?

Nagyon jó kér­dés! Ha átol­vas­tad a web­ol­da­lun­kat, akkor erre már magad is tud­nál néhány választ adni:

Nálunk a haj­be­ül­te­tés egy­ben nya­ra­lás is!

Sok­kal több graf­tot ülte­tünk be, kevesebbért!

Élet­tar­tam Örök­ga­ran­ci­át vál­la­lunk a beul­te­tett graftokra!

Az egyik leg­ta­pasz­tal­tabb orvo­si csa­pat a jelen­leg fel­lel­he­tő leg­mo­der­nebb tech­ni­ká­val vég­zi majd a hajbeültetésed.

És még sorolhatnánk.

Amit viszont még nem tudsz rólunk:

Mi egy nem­zet­kö­zi vál­la­lat vagyunk (tehát nem csak Magyar­or­szá­gon segít­jük a kopasz embe­rek haj­be­ül­te­té­sét). Cseh­or­szág­ban piac­ve­ze­tők vagyunk haj­be­ül­te­tés­ben, és Magyar­or­szá­gon is egy­re töb­ben választ­ják a mi megoldásunkat!

Több száz ember­nek segí­tet­tünk már a haj­be­ül­te­tés­sel. Orvo­sa­ink több ezer haj­be­ül­te­tést végez­nek éven­te el siker­rel. Szó­val őszin­tén szól­va nem ma kezd­tük, és értünk a haj­be­ül­te­tés­hez. Nem egy magá­nyos orvos vagyunk, vala­me­lyik eldu­gott fővá­ro­si siká­tor­ban, hanem egy kiter­jedt, nem­zet­kö­zi háló­zat­tal és töké­le­te­sen fel­épí­tett rend­szer­rel ren­del­ke­ző csa­pat vagyunk, akik arra tet­ték fel az éle­tü­ket, hogy a hoz­zád hason­ló embe­rek­nek segít­se­nek a hajbeültetéssel.

Vannak‑e “rejtett” költségek?

Nagyon jó kér­dés. Ter­mé­sze­te­sen mi is hal­lot­tunk rém­tör­té­ne­te­ket azzal kap­cso­lat­ban, hogy a “kis­be­tűs” részek­ről nem beszél­tek a haj­be­ül­te­tés áraján­la­tá­val kap­cso­lat­ban, és a vég­összeg sok­kal maga­sabb volt, mint ami az aján­lat­ban szerepelt.

Nálunk ilyen nem for­dul­hat elő. A mi aján­la­tunk alap­eset­ben min­den, de tény­leg min­den költ­sé­get tartalmaz.

Amennyi­ben a beül­te­tés 2 napos, akkor van több­let­költ­ség, de erről még min­den előtt fogunk tájékoztatni.

Illet­ve Te dönt­hetsz úgy, hogy 1 nap­pal meg­hosszab­bí­tod a kint­lé­te­det, és meg­is­me­red Isz­tam­bult. Ez ter­mé­sze­te­sen plusz­költ­sé­get jelent, de ez a Te döntésed.

Ugyan­ak­kor a fen­ti két opció, nem az alap­ese­tet tük­rö­zi. Alap­eset­ben sem­mi­lyen más költ­ség nincs, ha min­ket választasz.

Ne dőlj be a 500.000 Ft alat­ti aján­la­tok­nak! Egy haj­be­ül­te­tés nem olcsó mulat­ság. Per­sze ma már nem is olyan drága!

Egy új ház ára 70.000.000 Ft-nál kezdődik.

Egy új autó ára sok­szor több mint 10.000.000 Ft.

Jó eséllyel pedig ezek egyi­ke sem élet­re szó­ló dön­tés lesz.

A haj­be­ül­te­tés viszont élet­re szó­ló dön­tés! Egy éle­ten keresz­tül élve­zed a gyü­möl­csét. És nem kerül 70.000.000 Ft-ba. De még 10.000.000 Ft-ba sem. Sőt még 1 mil­li­ó­ba sem kerül!

Tegyük fel, hogy 40 éves vagy most, és most műt­te­ted meg a hajad. Szá­mol­junk egy ma már átla­gos 80 éves élet­kor­ral. Ez azt jelen­ti, hogy még 40 évig élvez­he­ted a gyü­möl­csét a hajbeültetésednek.

Hogy egy­sze­rű legyen szá­mol­ni, vegyük a haj­be­ül­te­tés díját 1000.000 Ft-nak. Ha ezt eloszt­juk 40 évvel, akkor könnyen lát­hat­juk, hogy éven­te mind­össze 25.000 Ft-ba kerül az új haj szá­mod­ra! Ez azt jelen­ti, hogy kb. havi 2000 Ft-ból lehet új frizurád!

Most mennyit köl­tesz haszon­ta­lan “haj­nö­vesz­tők­re”, cso­da­sze­rek­re, varázspi­ru­lák­ra? Való­szí­nű­leg töb­bet ennél. Ezek pedig sosem hoz­nak való­di megoldást.

Az egye­dü­li meg­ol­dás a kopasz­ság­ra a haj­be­ül­te­tés. Ráadá­sul egy vég­le­ges megoldás.

Szó­val nin­cse­nek rej­tett költ­sé­gek, sőt ha már majd nem kell meg­ven­ned eze­ket a “cso­da­sze­re­ket”, akkor még spó­rol­hatsz is a műtéttel.

Mi a következő lépés?

Min­den álta­lá­nos infor­má­ció bir­to­ká­ban vagy. Ha készen állsz, akkor a követ­ke­ző lépés, hogy ne álta­lá­nos­ság­ban, hanem Rólad beszéljünk!

Meg­néz­zük, hogy Neked mire van szükséged!
Kita­lál­juk, hogy Neked mi len­ne a leg­jobb megoldás!
Meg­al­kos­suk a Szá­mod­ra töké­le­tes frizurát!

Ehhez nem kell mást ten­ned, csak kitöl­te­ned az aláb­bi űrla­pot, és nem­so­ká­ra keres­ni fogunk.
FONTOS: Az űrlap kitöl­té­se sem­mi­lyen köte­le­zett­ség­gel nem jár, és tel­je­sen ingye­nes. Tehát Te csak jól jár­hatsz az űrlap kitöltésével!
Tedd meg az első lépést 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hajbeültetés”

Your email address will not be published.