Gethair Hajbeültetés Blog 8 - Férfi Hajbeültetés - FUE és a DHI módszer

Mi a különbség a FUE és a DHI módszer között?

Ha már gon­dol­kod­tál haj­be­ül­te­tésen, akkor biz­to­san rájöt­tél, hogy több tech­ni­ka léte­zik. Nem tudod melyi­ket válaszd? Nem gond, segí­tünk. Készí­tet­tünk egy cik­ket, amely­ben leír­juk és össze­ha­son­lít­juk a leg­gyak­rab­ban hasz­nált mód­sze­re­ket, mint a FUE (Foli­cul­lar Unit Ext­rac­ti­on) és DHI (Direct Hair Implantation).

Mi az a FUE hajbeültetés?

A FUE mód­szer nép­sze­rű­sé­ge főként az elmúlt évti­zed­ben nőtt meg. A hagyo­má­nyos FUT (csík­vé­te­li) tech­ni­ká­val  ellen­tét­ben nem szük­sé­ges eltá­vo­lí­ta­ni bőr­csí­kot a tüszők meg­szer­zé­sé­hez. Ezen­kí­vül az eljá­rás után nem lesz­nek lát­ha­tó hegek, és az ered­mény ter­mé­sze­tes hatású.

A transz­plan­tá­ció során az orvo­sok elő­ször egye­sé­vel kisze­dik a haj­tü­sző egy­sé­ge­ket, és spe­ci­á­lis oldat­ba helye­zik. Miu­tán a sebé­szek befe­jez­ték a gyűj­tést, kive­szik a haj­tü­sző­ket az oldat­ból, és beül­te­tik a hiá­nyos terü­let­re. Az első ered­mény hat hónap múl­va válik lát­ha­tó­vá, és a haj az eljá­rás után 12–18 hónap­pal nő vissza teljesen.

Mi az a DHI hajbeültetés?

A DHI vagy DHI choi pen (toll) viszony­lag új mód­szer. A FUE-hez hason­ló­an nem hagy lát­ha­tó hege­ket, és az ered­mény is ter­mé­sze­tes hatá­sú. A graf­tok eltá­vo­lí­tá­sa és beül­te­té­se is hason­ló, de van néhány különb­ség. Elő­ször Choi pen implan­ter  esz­köz segít­sé­gé­vel egy­más után eltá­vo­lít­ják a graf­to­kat, de nem oldat­ba helye­zik, hanem azon­nal beül­te­tik arra a hely­re, ahol a haj már kihul­lott. A gyó­gyu­lá­si idő meg­egye­zik a FUE mód­szer utá­ni rege­ne­rá­ló­dás­sal, tehát a haj az eljá­rás után 12–18 hónap­pal nő vissza.

Mi a különbség a FUE és a DHI hajbeültetés között?

A mód­sze­rek leírá­sa során már néhány alap­ve­tő különb­sé­get fel­vá­zol­tunk, neve­ze­te­sen a transz­plan­tá­ció mód­ját és az eljá­rás­ban hasz­nált esz­közt. De van néhány más dolog is, ame­lyek szin­tén eltér­nek az egyes tech­ni­kák­nál. Lénye­ges különb­ség, amely befo­lyá­sol­ja az átül­te­tés mód­sze­rét, a haj nél­kü­li, kopa­szo­dó terü­let. A FUE‑t főként olyan fér­fi­ak­nál alkal­maz­zák, akik a fej tete­jén kopaszodnak.

Éppen ellen­ke­ző­leg, a DHI job­ban meg­fe­lel azok­nak a fér­fi­ak­nak, akik­nél oldal­só kopasz fol­tok van­nak. Az élet­kor a követ­ke­ző ténye­ző. A DHI tech­ni­ka első­sor­ban 35 év alat­ti­ak­nak aján­lott, míg a FUE inkább az idő­seb­bek­nek. A graf­tok maxi­má­lis szá­ma is eltér az egyes mód­sze­rek­nél. FUE ese­tén leg­fel­jebb 5000 (25–40 graft/cm2), míg DHI ese­tén leg­fel­jebb 5500 (40–50 graft/cm2) graf­tot alkal­maz­nak. A graf­tok maxi­má­lis szá­má­ról min­dig a kli­ni­ka dönt, mivel ez függ a kopasz­ság mér­té­ké­től és a donor terü­let hajsűrűségétől.

Továb­bi infor­má­ci­ók­ra vagy kíván­csi a haj­be­ül­te­tés­sel kap­cso­lat­ban? Jelent­kezz ingye­nes kon­zul­tá­ci­ónk­ra. Min­dent elma­gya­rá­zunk és segí­tünk Neked a meg­fe­le­lő mód­szer kiválasztásában.

Share on