A Norwood-skála részletei és egyéb hajbeültetés előtti szükséges tudnivalók

Ami­kor a kopasz­ság keze­lé­sé­ről van szó, első blikk­re a haj­be­ül­te­tés tűnik a leg­jobb válasz­tás­nak. Azon­ban mielőtt még fel­ven­nénk a búvár­ru­hán­kat, és elme­rül­nénk a keze­lé­si lehe­tő­sé­gek ten­ge­ré­nek leg­mé­lyebb Mari­an­na-árká­ba, beszél­nünk kell egy nagyon fon­tos dolog­ról: ez pedig az úgy­ne­ve­zett Hamil­ton-Nor­wood skála.

Ennek segít­sé­gé­vel lehet ugyan­is azo­no­sí­ta­ni az kopasz­ság külön­bö­ző szint­je­it, és ez töb­bek között azért is fon­tos, mert a haj­be­ül­te­tés­sel kap­cso­lat­ban az egyet­len dolog­tól ret­te­günk igazán: 

A kudarc­tól! 

Bizonytalanság a lehetséges kudarc miatt

A kudarc­tól való szo­ron­gás érze­te pedig csak és kizá­ró­lag abból fakad, ha nem tud­juk, hogy a haj­be­ül­te­tés során mi vár ránk. Épp ezért íród­nak az olyan cik­kek is, mint amit most is olva­sol, hogy a meg­fe­le­lő infor­má­ci­ók bezsá­ko­lá­sa után reá­lis elvá­rá­sa­id legye­nek a haj­be­ül­te­tés kapcsán. 

Mert téve­dés ne essék: a haj­be­ül­te­tés nem egy­sze­rű­en egy koz­me­ti­kai eljá­rás, hanem egy olyan össze­tett pro­ce­dú­ra, ami tel­je­sen egye­di min­den ügy­fél esetében. 

Éppen ebben segít a fel­jebb már emlí­tett Hamil­ton-Nor­wood ská­la, ame­lyet fel­hasz­nál­va az orvo­sok meg tud­ják becsül­ni az ügy­fe­lek kopa­szo­dá­sá­nak mér­té­két. (Erről később még rész­le­te­sen is írunk.)

A hajbeültetés nem csodaszer, hanem tudományos eljárás

Ami­kor a haj­be­ül­te­té­sen gon­dol­kodsz, fon­tos meg­ér­te­ned, hogy ez nem varázs­lat, hanem egy tudo­má­nyo­san meg­ala­po­zott eljá­rás, amely­nek haté­kony­sá­ga és ered­mé­nye vál­to­zó lehet. A haj­be­ül­te­tés során a meg­lé­vő haj­hagy­má­i­dat az orvo­sok áthe­lye­zik a rit­kább terü­le­tek­re. Ez azt jelen­ti, hogy a vég­ered­mény nagy­ban függ a haj­szá­lak mennyi­sé­gé­től, és minő­sé­gé­től nem­csak a kopa­szo­dó, hanem a donor­te­rü­le­te­ken is.

Aki azt gon­dol­ja, hogy a kopasz fej­te­tő­re egy cset­tin­tés­sel “Bun­des­li­ga sérót” vará­zso­lunk, vagy hogy a haj­szá­la­kat úgy tele­pít­jük a fej­te­tő­re, mint pro­fi hac­ker a lopott Windows‑t, annak van egy rossz hírünk: ez nem így működik.

Reális elvárások: fogadd el, hogy mindennek megvannak a saját korlátai és határai

Fon­tos, hogy reá­lis elvá­rá­sok­kal indulj neki ennek az útnak. Tud­nod kell, hogy a haj­be­ül­te­tés nem vará­zsol­ja vissza azon­nal a dús haj­ko­ro­nát. A haj növe­ke­dé­se idő­be telik, és a vég­ső ered­mény nem min­dig felel meg a kez­de­ti elkép­ze­lé­se­id­nek. A sike­res haj­be­ül­te­tés kul­csa az, hogy elfo­gadd eze­ket a kor­lá­to­kat és tisz­tá­ban legyél a lehet­sé­ges eredménnyel.

Gyak­ran elő­for­dul, hogy nega­tív vissza­jel­zé­se­ket olvas­va később derül csak ki, hogy az alap­ve­tő prob­lé­ma az irre­á­lis elvá­rá­sok­ból ered. Ez főként azért van, mert sok Ügy­fél nem kapott meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tást. Fél­re­ér­tés ne essék: ez nem­csak a magyar, hanem a török haj­be­ül­te­tő kli­ni­kák­ra is vonatkozik. 

A haj­be­ül­te­tés­nél (ahogy a fod­rász­nál is szok­ták mon­da­ni) “hozott anyag­ból” dol­go­zunk. Ez azt jelen­ti, hogy nem tudunk a sem­mi­ből terem­te­ni, hanem “átcso­por­to­sít­juk” a graf­to­kat (ez leegy­sze­rű­sít­ve a haj­hagy­mák tudo­má­nyos neve). Ezt pedig min­den páci­ens­nek még a műtét előtt meg kell értenie. 

A Gethair alapelvei

A Get­hair műkö­dé­sé­nek 3 alap­pil­lé­re van, amit nevez­he­tünk egy­faj­ta “hit­val­lás­nak” is, hiszen ez a cégünk alapja. 

1. Az ügy­fél­szol­gá­la­ti csa­pa­tunk tag­jai olyan szak­em­be­rek, akik sze­mé­lyes érin­tett­sé­gük­kel gaz­da­gít­ják mun­ká­ju­kat ebben a témában.

Ezért vagyunk képe­sek a leg­hi­te­le­sebb képet adni az egész folya­mat­ról, mivel első kéz­ből ismer­jük azt. Saját tapasz­ta­la­ta­ik alap­ján tud­juk a leg­jobb szak­ta­ná­csot adni és a leg­meg­fe­le­lőbb szol­gál­ta­tást nyúj­ta­ni az érdeklődőknek. 

Mi magunk is átes­tünk haj­be­ül­te­té­sen, így tel­jes mér­ték­ben meg­ért­jük a bete­gek aggo­dal­ma­it és sze­mé­lyes tapasz­ta­la­tok­kal ren­del­ke­zünk a beavat­ko­zás­ról. Tud­juk, hogy mire szá­mít­hatsz, mi fog Veled tör­tén­ni, illet­ve milyen dilem­má­id, kér­dé­se­id és aggá­lya­id vannak. 

2. Nem csak a haj­át­ül­te­tés előtt, de azután is segít­sé­get nyúj­tunk. Közös­sé­get alko­tunk, hiszen van egy Haj­be­ül­te­tés Török­or­szág­ban nevű Face­book-cso­por­tunk, aho­va heti szin­ten több kér­dés is érke­zik a haj­be­ül­te­tés­sel, a műtét­tel, illet­ve az utó­ke­ze­lés­sel kapcsolatban. 

Kol­lé­gá­ink, és a közös­ség töb­bi tag­ja is nagyon segí­tő­ké­szek, és igye­kez­nek a lehe­tő leg­jobb tudá­suk sze­rint választ adni. Nálunk nincs rossz kér­dés, bár­mi aggo­dal­mad is legyen, bát­ran meg­oszt­ha­tod velünk. 

3. A fen­ti­ek­ből talán egy­ér­tel­mű­en követ­ke­zik, de azért min­den­kép­pen fon­tos kiemel­nünk, hogy mi a Get­hair-nél már-már fáj­dal­ma­san őszin­ték leszünk Veled. Őszin­tén mond­juk meg, hogy a Te hajad­ból, mit tudunk kihoz­ni. Egyén­re szab­va adunk taná­cso­kat és fel­vá­zol­juk a jövőképet. 

Nem kecseg­te­tünk hiú remé­nyek­kel: azt is elmond­juk, ha nincs reá­lis esély arra, hogy dús haj­ko­ro­nád legyen. Viszont, ha reá­lis esélyt látunk arra, hogy tény­leg jó ered­mé­nye­ket érjünk el, akkor is ott leszünk neked, biz­ta­tunk és segítünk. 

Nálunk nincs tabu téma, min­dent meg­kér­dez­hetsz tőlünk és min­dent őszin­tén el is fogunk mondani. 

Amit tudnod kell a hajbeültetés előtt

A fen­ti­ek fényé­ben néz­zük meg, hogy mit is kell tud­nod pon­to­san, mielőtt bele­vág­nál a haj­be­ül­te­tés­be. Ahogy azt koráb­ban is írtuk, a haj­be­ül­te­tés nem cso­da­szer, és plá­ne nem varázs­lat. Ez egy tudo­má­nyos eljá­rás, ami­nek meg­van­nak a kor­lá­tai és a szabályai. 

Ezek­kel min­den­ki­nek tisz­tá­ban kell len­nie, mielőtt bele­vág a hajbeültetésbe.

Hajátültetés: a tökéletes hajkorona titka

Nézd, a kopasz­ság való­ban bosszan­tó tud len­ni, de ne aggódj, nem vagy egye­dül ezzel.

És hogy mi az első lépés? Meg­ér­te­ni, milyen mélyen érint téged ez a hely­zet. Tudom, min­den­ki­nél más a tör­té­net, de mi sze­mély­re sza­bott meg­ol­dást kíná­lunk neked. 

A követ­ke­ző állo­más a donor­te­rü­let fel­fe­de­zé­se. Gon­dolj rá úgy, mint egy tit­kos rak­tár­kész­let­re (csak haj­ból) a fejed hát­só vagy oldal­só részén. Ez az a hely, ahol a haj­szá­la­kat kivá­laszt­juk, hogy új éle­tet kap­ja­nak a kopa­szo­dó része­ken. Itt jön a követ­ke­ző kér­dés: vajon ele­gen­dő és egész­sé­ges haj­szá­lat találunk‑e itt számodra?

Most jön a varázs­lat része: az, hogy milyen vég­ered­mény­re szá­mít­hatsz. Kicsit olyan ez mint a jövő­be­lá­tás: ami­ben pedig a korod, a haj­mi­nő­sé­ged, és a gene­ti­kai adott­sá­ga­id mind-mind beleszámítanak. 

Per­sze sze­ret­nénk minél köze­lebb kerül­ni ahhoz, hogy pon­tos vég­ered­ményt tud­junk mon­da­ni. A Hamil­ton-Nor­wood ská­la segít­sé­gé­vel mérik fel az orvo­sok a haj­vesz­te­sé­ged mér­té­két, és ebből kiin­dul­va tud­juk neked fel­vá­zol­ni, hogy mire számíthatsz.

De előt­te még egy fon­tos dolog: az ala­pos tájé­ko­zó­dás. Tudom, sok az infor­má­ció, de nem aka­runk téged fél­re­ve­zet­ni. Min­den, amit tud­nod kell, itt lesz, hogy fel­ké­szül­ten néz­hess szem­be a jövőd­del – egy dús haj­ko­ro­ná­val a fejeden.

A hajbeültetés folyamata

Ezt más helyen nem nagyon rek­lá­moz­zák ugyan, de bizony elő­for­dul olyan eset is, ahol egy műtét nem ele­gen­dő és több keze­lés­re van szük­ség a lát­vá­nyos vég­ered­mény­hez. De ne sza­lad­junk ennyi­re előre.

Mikor lehetséges a hajbeültetés?

A haj­be­ül­te­tés akkor végez­he­tő el, ha a páci­ens meg­fe­lel bizo­nyos kri­té­ri­u­mok­nak. Elő­ször is, szük­sé­günk van ele­gen­dő donor haj­hagy­má­ra, ame­lyek álta­lá­ban a fej hát­só részé­ről szár­maz­nak. Fon­tos továb­bá, hogy az álta­lá­nos egész­sé­gi álla­po­tod meg­fe­le­lő legyen a műtéthez.

Hány műtétre van szükség? 

Ren­ge­teg­szer meg­kap­juk ezt a kér­dés, de saj­nos nehéz rá egy­ér­tel­mű, egzakt választ adni, hiszen a szük­sé­ges műté­tek szá­ma változó. 

Elő­ször beszél­jünk arról, hogy — még ha rit­kán is — de elő­for­dul, hogy nem tudunk vál­lal­ni egy haj­be­ül­te­tést. Ha vala­mi okból kifo­lyó­lag ebbe a cso­port­ba tar­to­zol, akkor is őszin­tén közöl­ni fog­juk ezt veled. Ez pél­dá­ul akkor for­dul­hat elő, ha a kopasz­ság mér­té­ke már túl magas, vagy nem tudunk ele­gen­dő graf­tot biz­to­sí­ta­ni a donor­te­rü­let­ről, illet­ve az egész­sé­gi álla­po­tod miatt. 

Ugyan­ak­kor ren­ge­teg eset­ben egyet­len műtét is ele­gen­dő, külö­nö­sen, ha csak kisebb terü­le­te­ken szük­sé­ges az eljá­rás, vagy ha dúsí­tás­ról beszél­nénk. Nagyobb kopa­szo­dó terü­le­tek ese­tén azon­ban több műtét­re is szük­ség lehet, hogy a kívánt sűrű­sé­get és a ter­mé­sze­tes meg­je­le­nést elér­jük. Épp ezért az orvos az egye­di ese­tek alap­ján hatá­roz­za meg, hány műtét­re van szükség.

A haj­be­ül­te­tés ered­mé­nyei nagy­mér­ték­ben függ­nek az egyé­ni adott­sá­gok­tól és a műtét minőségétől. 

Aho­gyan lát­ha­tod, min­den páci­ens ese­té­ben egyé­ni meg­kö­ze­lí­tést kell alkal­maz­zunk. Ki kell ele­mez­nünk majd a te ese­ted­ben is, hogy mek­ko­ra a kopasz­ság mér­té­ke, illet­ve ezek alap­ján milyen vég­ered­mény­re számíthatsz.

A kopaszodási szakaszok megértése: a Hamilton-Norwood skála

Bizo­nyá­ra nem áru­lok el túl­zot­tan nagy tit­kot, ha azt mon­dom, hogy min­den ember­nél más-más a kopa­szo­dás mér­té­ke és jel­le­ge. Erre ter­mé­sze­te­sen már létez­nek a szak­má­ban külön­bö­ző ská­lák is. A leg­nép­sze­rűbb az úgy­ne­ve­zett Hamil­ton-Nor­wood ská­la. Ennek alap­ján készí­tet­tünk Neked egy kis segít­sé­get, hogy lásd a kopa­szo­dás mely sza­ka­szá­ban állsz jelenleg.

Nem győz­zük hang­sú­lyoz­ni, hogy min­den eset tel­je­sen egye­di, így, ha nem tudod magad 100%-osan belő­ni vala­ho­vá, ne aggódj, segí­tünk ebben is.

Néz­zük meg kicsit rész­le­te­seb­ben, hogy melyik sza­kasz­ban vagy, milyen esé­lyed van a haj­be­ül­te­tés­sel kap­cso­lat­ban: vajon megfelel‑e majd az igényeidnek. 

I‑II. Szakasz

Az első és a máso­dik sza­kasz­ban gya­kor­la­ti­lag nincs, vagy ész­re­vét­len a haj­vesz­tés. Épp ezért a Nor­wood 1–2. fázi­sa még nem tekint­he­tő kopa­szo­dás­nak. Ha a haj­vesz­tés miatt aggódsz, akkor külön­bö­ző gyógy­sze­rek, és keze­lé­sek áll­nak a ren­del­ke­zé­sed­re (pél­dá­ul finasz­te­rid, min­ox­id­il, mezo­te­rá­pia), vala­mint ter­mé­sze­tes étrend-kiegé­szí­tők. Itt érte­lem­sze­rű­en nem szok­tunk java­sol­ni haj­be­ül­te­té­si műtétet.

III-IV. Szakasz

A Nor­wood ská­la sze­rin­ti III-IV. fázis során a haj­vesz­tés egy­re inkább szem­be­tű­nő­vé válik, így itt már eljön a köz­be­lé­pés ideje. 

A korai sza­kasz­ban még lehet szó gyógy­sze­res terá­pi­á­ról, vagy akár haj­át­ül­te­tés­ről, de az sem rit­ka, hogy a két mód­szert kom­bi­nál­ják egy­más­sal. Így meg­ál­lít­hat­juk, sőt akár vissza is for­dít­hat­juk a haj­hul­lás folya­ma­tát. Ezek­nél a sza­ka­szok­nál a műtét­tel olyan ered­mé­nye­ket érhe­tünk el, amik egy éle­ten át is kitart­hat­nak. Szó­val itt még jó esé­lyed van arra, hogy pár évti­ze­den keresz­tül búcsút int­hetsz a kopaszságnak. 

Egy kis érde­kes­ség a raj­zon, amit lehet, hogy nem értesz: A “ver­tex” kife­je­zés a fej­te­tőt, azaz a fej fel­ső részét jelö­li, ahol a kopo­nya leke­re­kí­tett és lej­tő ala­kú. A kopa­szo­dás vagy haj­hul­lás ese­tén a ver­tex kife­je­zést gyak­ran hasz­nál­ják jel­zés­ként, hogy a haj­vesz­tés a fej­te­tőn kez­dő­dik vagy foko­zó­dik. Pél­dá­ul a Nor­wood-ská­la egyik foko­za­tá­ban, a Nor­wood III Ver­tex-ben, a kopa­szo­dás a fej­te­tőn figyel­he­tő meg.

Ezen­kí­vül még azt is érde­mes tud­ni, hogy a Hamil­ton-Nor­wood ská­la 4. stá­di­u­má­ban lévő páci­en­sek­nél a 4000 graft­ból  álló haj­át­ül­te­tés haté­kony­nak bizo­nyul­hat. Az ered­mé­nyek azon­ban nagy­ban függ­nek attól, hogy milyen a donor­te­rü­let minő­sé­ge és a kopasz­ság tény­le­ges mér­té­ke. Ököl­sza­bály­ként azt mond­hat­juk, hogy a 4000 graft ele­gen­dő lehet a fej­te­tő elül­ső és közép­ső terü­le­té­nek jelen­tős részé­nek lefe­dé­sé­re, ami növe­li a haj sűrű­sé­gét és javít­ja a megjelenést.

Szin­tén jó, ha tudod, hogy a III. és IV. sza­kasz­ban a Wim­po­le Cli­nic sze­rint egy 4000 graf­tos haj­be­ül­te­tés­sel a fej­te­tőn a haj­nö­ve­ke­dés jelen­tő­sen meg­erő­sö­dik, és új lehe­tő­sé­ge­ket kínál ahhoz, hogy külön­bö­ző haj­stí­lu­so­kat viseljünk.

V. Szakasz 

Ahogy azt már fel­jebb is kiemel­tük, a haj­be­ül­te­tés ered­mé­nye leg­in­kább az egyé­ni pre­fe­ren­ci­ák­tól függ: külö­nö­sen attól, hogy mek­ko­ra a kopasz­ság mér­té­ke, mennyi graf­tot lehet kiven­ni a donor­te­rü­let­ről, és ter­mé­sze­te­sen a haj­szá­la­id minőségétől. 

A már emlí­tett 4000 graf­tos haj­be­ül­te­tés jelen­tős fedést biz­to­sít akkor is, ha a Hamil­ton-Nor­wood ská­la sze­rin­ti V. sza­kasz­ban vagy.

Az V. szin­ten, ahogy a képen is lát­ha­tod, a kopasz­ság már jelen­tős mér­té­kű a fej­te­tőn és a halán­ték­nál is. Ám a 4000 graf­tos haj­be­ül­te­tés ele­gen­dő tüszőt biz­to­sít ahhoz, hogy hely­re tud­juk állí­ta­ni a ter­mé­sze­tes­nek tűnő haj­vo­na­lat, vala­mint a haj­sű­rű­sé­get az elül­ső, és a közép­ső területeken. 

A Blu­eM­agic Gro­up sze­rint egy ilyen beavat­ko­zás álta­lá­ban körül­be­lül 100–110 négy­zet­cen­ti­mé­ter terü­le­tet fed le, ami már igen­csak lát­vá­nyos javu­lást eredményez.

A Hair­Site fórum egy, a Nor­wood ská­la sze­rin­ti 5‑ös foko­za­tú beteg ese­tét mutat­ja be, aki 4000 graf­tos FUE haj­be­ül­te­tést kapott, amely az első és a fel­ső terü­le­te­ket fed­te le. A beteg később vissza­tért a máso­dik műtét­re, hogy a haj­ko­ro­ná­ját is kezel­jék. Ez az eset mutat­ja, hogy súlyo­sabb kopasz­ság ese­tén több beavat­ko­zás­ra is szük­ség lehet a tel­jes fedés eléréséhez​​. Azon­ban, ahogy lát­ha­tod, az ered­mé­nyek önma­gu­kért beszélnek. 

Azon­ban fon­tos tud­nod, hogy a tel­jes ered­mény meg­je­le­né­sé­hez, és a fen­ti­hez hason­ló ered­mény­hez akár más­fél évre is szük­sé­ged lehet. A hely­re­ál­lí­tá­si idő­szak alatt pedig a páci­en­sek eny­he érzé­keny­sé­get és visz­ke­tést tapasz­tal­hat­nak a donor és a transz­plant terü­le­te­ken, de ezek a tüne­tek álta­lá­ban eny­hék és idő­vel megszűnnek.

VI-VII. Szakasz

Ez a sza­kasz már nagyon víz­vá­lasz­tó. Egy graft álta­lá­ban 1–5 haj­tü­szőt tar­tal­maz, ame­lyet a donor terü­let­ről vesz­nek le, és bizony nem biz­tos, hogy ilyen mér­té­kű kopasz­ság­hoz már ele­gen­dő a 4000 graft.

De ahogy azt írtuk, az ered­mé­nyek sze­mé­lyen­ként vál­toz­hat­nak, ráadá­sul attól is függ­nek, hogy miként állsz hoz­zá a témá­hoz. A vál­to­zás min­dig egy sze­mé­lyes uta­zás, ahol gyak­ran a leg­ki­sebb vál­to­zá­sok hoz­zák a leg­na­gyobb örö­möt. Egy új haj­vo­nal nem csak a kül­ső­det, hanem az érzé­se­i­det is meg­vál­toz­tat­hat­ja. Bár a maga­sabb fokú kopasz­ság ese­té­ben tech­ni­kai kor­lá­tok­kal szem­be­sül­he­tünk van­nak, akik a körül­mé­nyek elle­né­re a beavat­ko­zás mel­lett dön­töt­tek, ezt pedig éle­tük egyik leg­jobb lépé­se­ként értékelik.

A haj­be­ül­te­tés haté­kony­sá­ga ezen túl­me­nő­en függ a haj jel­lem­ző­i­től is. Álta­lá­ban a söté­tebb haj­szí­nű embe­rek ese­té­ben sok­kal könnyebb lát­vá­nyos ered­mé­nye­ket elér­ni, mint a vilá­gos­bar­na és sző­ke haj­tí­pu­sú­ak­nál. Aki­nek erő­sebb a hajuk, jel­lem­ző­en keve­sebb graft­ra van szük­sé­gük mint azok­nak, akik­nek véko­nyabb, törékenyebb. 

Ráadá­sul azt sem sza­bad figyel­men kívül hagy­ni, hogy a túl sok graft hasz­ná­la­ta káro­sít­hat­ja a donor­te­rü­le­tet és növel­he­ti a szö­vőd­mé­nyek koc­ká­za­tát, míg túl kevés graft rit­kás és ter­mé­szet­el­le­nes meg­je­le­nést nyújt. Meg kell talál­ni tehát az arany közép­utat ebben a kérdésben. 

Bár a 4000 graf­tos haj­be­ül­te­tés jelen­tős mennyi­sé­gű hajat és jó sűrű­sé­get biz­to­sít­hat az I‑V. sza­kasz­ban, a Nor­wood ská­la maga­sabb foko­za­ta­i­nál már lej­jebb kell teker­ni az elvárásokon. 

Nagyon fon­tos, hogy nem sza­bad hin­ni azok­nak az erő­sen mar­ke­ting sza­gú fél­in­for­má­ci­ók­nak, amik a neten terjednek. 

Ajánl­juk, hogy a haj­át­ül­te­tés előtt te is, mint poten­ci­á­lis ügy­fél kon­zul­tálj a szak­ér­tő­ink­kel. Ugyani az ilyen talál­ko­zók során rész­le­te­sen átte­kint­jük majd az egye­di ese­te­ket, és reá­lis képet nyúj­tunk a lehet­sé­ges ered­mé­nyek­ről. A célunk az, hogy te is tisz­tá­ban legyél azzal, hogy mire szá­mít­hatsz, így elke­rül­he­ted a fel­jebb már emlí­tett irre­á­lis elvárásokat. 

Mit tegyél?

Ha sike­rült beazo­no­sí­ta­nod magad, akkor nagy­já­ból kap­tál egy képet arról, hogy milyen lehe­tő­sé­ge­id van­nak. Ugyan­ak­kor egy dol­got min­den­kép­pen figye­lem­be kell venned:

min­den arc tel­je­sen egye­di, mint ahogy min­den haj­ko­ro­na is az. Nem lehet egy min­den­ki­re illő sab­lont húz­ni. Éppen ezért mint min­den leen­dő Páci­en­sünk­nek, így neked is azt taná­csol­juk, hogy keress meg min­ket és szak­ér­tő­ink, orvo­sa­ink sze­mély­re szó­ló­an kielem­zik és meg­ál­la­pít­ják mi a leg­ide­á­li­sabb meg­ol­dás a szá­mod­ra. Ráadá­sul ezt őszin­tén el is mond­juk neked.

Remél­jük, hogy a cikk meg­vá­la­szol­ta az összes kér­dést, ami a fejed­ben kerin­gett és sike­rült ren­det terem­te­ni a káosz­ban. Ha pedig bár­mi­lyen kér­dé­sed len­ne, keresd fel a Face­book-cso­por­tun­kat, ahol akár név­te­le­nül is fel­te­he­ted a kér­dé­se­ket, ha nem sze­ret­néd vál­lal­ni az arco­dat. (De ne feledd: nálunk nincs ítél­ke­zés, így bát­ran vállalhatod.)

Ha pedig úgy érzed, min­dent sike­rült tisz­táz­ni, akkor keress meg min­ket, és a hajad­dal együtt az önbi­zal­ma­dat is visszaadjuk!

Share on