Gethair Blog 2022.10.03
 • By admin
 • Published: Nov 15, 2023
 • Category: Blog
 • Tags:

Fontos infók, amiket tudnod kell, mielőtt belevágsz a hajbeültetésbe

Szu­per, hogy idá­ig elju­tot­tál, hiszen ez azt jelen­ti, hogy tény­leg vál­toz­tat­ni akarsz az éle­te­den. Nem túl­zás azt mon­da­ni, hogy az éle­te­den, hiszen nem csak a fri­zu­rád vál­to­zik meg, de vele együtt a sze­mé­lyi­sé­ged is.
Más­hogy tekin­te­nek majd rád az utcán, maga­biz­to­sabb leszel, és meg­nő az önbi­zal­mad, úgy érzed majd, hogy nem lesz szá­mod­ra lehetetlen.
Min­de­nek­előtt fon­tos­nak tart­juk leszö­gez­ni, hogy nincs olyan, hogy ciki kér­dés, sőt maga a haj­be­ül­te­tés, mint eljá­rás sem ciki vagy szé­gyell­ni­va­ló. Ren­ge­teg sztár fel­vál­lal­ta már, köz­tük Way­ne Roo­ney, David Beck­ham, Jude Law vagy épp Ben Affleck.
Most biz­to­san ezer­nyi kér­dés kering a fejed­ben, de ne aggódj, azért vagyunk itt, hogy ren­det rak­junk a káosz­ban.Na de tér­jünk is rá a lényeg­re, és néz­zük az ége­tő kérdéseket!

Mit várhatok egy hajbeültetéstől?

A haj­át­ül­te­tés nem csak az esz­té­ti­ká­ról és az új kiné­zet­ről, hanem az elkö­te­le­ző­dés­ről is szól. 

Ehhez pedig szük­sé­ges az, hogy mind­eh­hez reá­lis elvá­rá­so­kat támassz, és ismerd a lehet­sé­ges komplikációkat. 

Mint a szol­gál­ta­tás nyúj­tó­ja, nem csak a leg­jobb gon­dos­ko­dást sze­ret­nénk neked biz­to­sí­ta­ni, hanem tájé­koz­tat­ni is min­den­ről, amit a beavat­ko­zás magá­ban foglal.

A haj­be­ül­te­tés során a lehe­tő leg­jobb tech­no­ló­gi­á­kat alkal­maz­zuk, hogy olyan ered­mé­nye­ket érjünk el, amely min­den páci­ens – így te is – tel­je­sen elé­ge­dett leszel. Azon­ban fon­tos tisz­tá­ban len­ned azzal, hogy mint min­den sebé­sze­ti beavat­ko­zás­nak, így a haj­át­ül­te­tés­nek is van­nak határai. 

Az átül­te­tett graf­tok a fej elül­ső és fel­ső részén kb. 90–95%-os meg­ma­ra­dá­si aránnyal ren­del­kez­nek. Azon­ban a fej­te­tő hát­só terü­le­tén, a vér­ke­rin­gés elég­te­len­sé­ge követ­kez­té­ben ez az érték ala­cso­nyabb lehet. 

Épp emi­att tehát a bio­ló­gi­ai adott­sá­gok nagyon fon­to­sak, hiszen ezek nagy­ban befo­lyá­sol­ják a meg­ma­ra­dá­si arány mértékét. 

Ezért is van­nak különb­sé­gek pél­du­ál az egyes pácie­ne­sek között. 

Az olyan fak­to­rok, mint 

 • a gene­ti­kai adottság, 
 • a kopa­szo­dás mértéke, 
 • a haj minő­sé­ge, struk­tú­rá­ja és típusa, 
 • vala­mint hogy mennyi­re vagy egész­sé­ges, milyen az élet­st­lu­sod – ezek mind-mind nagy hatás­sal lehet­nek az eredményre. 

Egye­sek­nél dúsabb haj­nö­ve­ke­dést tapasz­tal­ha­tunk, míg mások­nál fino­mabb ered­mé­nye­ket érünk el. 

A reá­lis elvá­rás tehát az, hogy a leg­több páci­ens ese­té­ben a haj tel­jes sűrű­sé­gé­nek vissza­ál­lí­tá­sa nem min­den eset­ben lehetséges.

Mire figyeljek az utóápolás során?

Az utó­ápo­lás során ter­mé­sze­te­sen nem fog­hat­juk folya­ma­to­san a kezed, hiszen ez itt már a te felelősséged.

Hiá­ba kapsz egy Fer­ra­rit, ha nem tar­tod kar­ban, akkor előbb vagy utóbb lerob­ban alattad. 

Ugyan­ez igaz a haj­be­ül­te­tés­re is: mi meg­ad­juk neked a Fer­ra­rit a beavat­ko­zás­kor, de a te dön­té­sed, hogy miképp tar­tod karban.

Habár a haj­be­ül­te­tés ala­csony koc­ká­zat­tal járó beavat­ko­zás­nak tekint­he­tő, lénye­ges meg­je­gyez­ni, hogy min­den műté­ti eljá­rás­nál fel­me­rül­het­nek bizo­nyos nehéz­sé­gek. Ter­mé­sze­tes, hogy min­den ügy­fél bio­ló­gi­á­ja más­ként rea­gál, ezért az ered­mény sosem 100% elő­re kiszámítható.

Hány százalékban sikeres a hajbeültetés?

Ter­mé­sze­te­sen erre nem lehet egzakt szá­mot mon­da­ni, hiszen ez egy rend­kí­vül össze­tett és sok fak­tor sike­res­sé­gé­nek össze­té­te­lé­ből álló beavatkozás. 

Amit ezzel kap­cso­lat­ban taná­csol­ni tudunk, hogy erő­sen ellen­ja­vallt tar­tó­san meleg idő­ben haj­be­ül­te­tést végeztetni. 

Ilyen­kor ugyan­is a nagy meleg káro­san befo­lyá­sol­ja a pro­ce­dú­ra sikerességét. 

Pon­to­san ezért mi az őszi-tava­szi idő­sza­ko­kat java­sol­juk a haj­be­ül­te­tés­re. A téli idő­szak is meg­fe­le­lő lehet, viszont a nagy hide­get is érde­mes kerül­ni, főleg, ha olyan spor­tot, test­moz­gást vég­zel a haj­be­ül­te­tés után, amely erős izza­dást okoz (pél­dá­ul síe­lés, jéghokizás). 

Ekkor a fej erő­sen meg­iz­zad, ami pedig nagyon nega­tí­van hat az új hajhagymákra.

Ezen­kí­vül álta­lá­nos­ság­ban elmond­ha­tó, hogy annyi graf­tot ülte­tünk be, amennyit csak tudunk a leg­op­ti­má­li­sabb ered­mény eléré­se érdekében.

De hogy vala­mi­lyen konk­rét szá­mot is mond­junk, egyé­nen­ként rend­kí­vül jónak mond­ha­tó­ak a sike­res­sé­gi arányaink. 

Az átül­te­tett haj­szá­lak 90–95%-a egy éle­ten keresz­tül meg­ma­rad, viszont ez egy úgy­mond opti­ma­lis szám, de — ahogy azt fel­jebb is olvas­hat­tad 1001 ténye­ző­től is függ. 

Érde­mes tud­ni, hogy nálunk több graft kerül beül­te­tés­re össze­ha­son­lít­va más, hason­ló kli­ni­kák­kal, tehát szám­sza­ki­lag is több haj­szál fog megmaradni. 

Sőt, mivel a haj­nö­ve­ke­dés­nek össze­sen 4 fázi­sa van (növe­ke­dés, átme­net, nyu­gal­mi, új haj­szá­lak), így a kieső és növő fázis­ban továb­bi körül­be­lül 10%-a a haj­nak kihullik. 

A haj­be­ül­te­tés utá­ni haj­hul­lás tehát szin­tén egy ter­mé­sze­tes folya­mat. Összes­sé­gé­ben azt mond­hat­juk, hogy a beül­te­tett haj­szá­lak leg­alább 80%-a meg­ma­rad, amennyi­ben nem lép­nek fel (kül­ső körül­mé­nyek miat­ti) komp­li­ká­ci­ók. 

Nem fog hiányozni a hajam, ahonnan kiveszik a graftokat?

Tel­je­sen jogos kérdés. 

Mivel az úgy­ne­ve­zett donor­te­rü­le­tek­ről (a páci­ens saját meg­lé­vő szőr­tü­sző­i­ből) kerül­nek átül­te­tés­re a graf­tok, így azok ere­de­ti helyük­ről hiá­nyoz­ni fog­nak. Ennek mér­té­ke ugyan­ak­kor elté­rő min­den ember­nél. Van­nak olyan ese­tek, ami­kor gya­kor­la­ti­lag ész­re­ve­he­tet­len, más ese­tek­ben a donor­te­rü­let sűrű­sé­ge egy kicsit megváltozhat.

A beül­te­té­si mód­szer­től füg­gő­en a donor­te­rü­let eltér­het, de álta­lá­ban a tar­kó­tá­ji terü­let­ről beszé­lünk, így esz­té­ti­ka­i­lag nem szem­be­tű­nő. Ráadá­sul ezért van­nak a pro­fi orvo­sa­ink, akik sok­éves tapasz­ta­la­tuk­nak köszön­he­tő­en gya­kor­la­ti­lag meg­ter­ve­zik, hogy hon­nan érde­mes haj­szá­lat kiven­ni úgy, hogy a donor­te­rü­let is esz­té­ti­kus legyen. 

Ezért is fon­tos, hogy szak­ér­tő, tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző spe­ci­a­lis­tá­kat válassz, ha haj­be­ül­te­tés­ről van szó.

De jó, ha tudod: ebbe is van bele­szó­lá­sod. Azt az orvos tud­ja a leg­job­ban, hogy hon­nan hova és mennyit érde­mes kiven­ni és átül­tet­ni, a ter­ve­zé­si fázis­ban viszont a te véle­mé­nyed a mérv­adó, hiszen a te meg­je­le­né­sed­ről van szó. 

És épp ezért a te sza­vad a leg­fon­to­sabb az olyan kér­dé­sek­ben mint pél­dá­ul, hogy milyen ala­kú legyen a haj­vo­na­lad vagy hogyan legyen eloszt­va az óri­á­si mennyi­sé­gű graf­tok szá­ma a fej­te­tőn. Eze­ket a kér­dé­se­ket a beavat­ko­zás előtt rész­le­te­sen át fog­juk veled beszélni.

Tippek az utóápolásra

A leg­ri­zi­kó­sabb idő­szak a haj­be­ül­te­tést köve­tő első pár nap, az első két hét, továb­bá az első hónap. 

A továb­bi­ak­ban sza­ka­szon­ként írjuk le neked az egyes teen­dő­ket, hiszen min­den idő­szak­ban más és más ápo­lást igé­nyel az új hajad. 

Te magad is nagyon sokat tehetsz azért, hogy ne érje sem­mi­lyen nega­tív hatás a vég­ered­ményt, és az új hajad a lehe­tő leg­to­vább, akár éle­ted végé­ig tartson.

Ebben az idő­szak­ban van a leg­több meg­kö­tés, hogy mit lehet és mit nem lehet csinálni. 

Íme a legfontosabbak:

 1. Fon­tos, hogy 3 napig elő­írás sze­rint jegel­ni kell a fejed bizo­nyos részeit
 2. A beavat­ko­zás után 15 nap­pal elkezd­he­ted hasz­nál­ni a haj­erő­sí­tő vita­mi­no­kat (Shen Min Man satöbbi.)
 3. Nem sza­bad a friss haj­hagy­má­kat ala­po­san szá­raz­ra töröl­ni töröl­kö­ző­vel, hiszen mon­da­nunk sem kell, hogy ez meg­öli a hajhagymákat. 
 4. A friss haj­tö­ve­ket ne kend be sem­mi­lyen “haj­nö­vesz­tő” cso­da­szer­rel. Csak azo­kat a sze­re­ket sza­bad hasz­nál­ni a beül­te­tés után, ame­lye­ket az orvo­sod­tól kapsz. Eze­ket min­dig az uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en kell alkalmazni.
 5. A műté­tet köve­tő első hóna­pok­ban, foko­zot­tan ügyelj arra, hogy vélet­le­nül se érje ütés a beül­te­tés helyét. Ne vakard, ne masszí­rozd a terü­le­tet és kerüld a sap­kák, kala­pok hasz­ná­la­tát is.
 6. Nagyon ügyelj a hajad­ra a haj­mo­sás során: óva­to­san mosd meg, illet­ve töröld szárazra
 7. Egy héten át, köz­vet­le­nül a műtét után csak a háta­don aludj, és min­den­képp kerüld a hason vagy az oldalt fek­vést. A pár­na a követ­ke­ző két hét­ben sem­mi­képp se érint­kez­zen a beül­te­tett területekkel.
 8. Felejtsd el a dohány­zást, illet­ve az alkoholfogyasztást.
 9. Lehe­tő­leg az első 1,5 hónap­ban kor­lá­tozd a test­moz­gás: nehe­zebb test­moz­gást csak a műtét utá­ni 45. napon kezd­hetsz el végezni. 
 10. Kerüld el az olyan helye­ket, mint pél­dá­ul az uszo­dá­kat, sza­u­ná­kat vagy épp a tengert. 
 11. A műtét utá­ni első 6 hónap­ban a beül­te­tett terü­le­ten csak olló­val vág­ha­tó a haj. Haj­vá­gót  vagy borot­vát ezen az idő­sza­kon belül nem lehet használni.
 12. A donor terü­le­ten a haj­vá­gó­gép hasz­ná­la­ta két hónap­pal a műtét után aján­lott, amint már nem fáj, nem érzé­keny és a fej bőröd tel­je­sen begyógyult.
 13. A haj­fes­tés­sel aján­lott vár­ni mini­mum egy évet a transz­plan­tá­ció után.

Ezen­kí­vül van még néhány dolog, ami­re a haj­be­ül­te­tés után oda kell figyel­ned, azon­ban egyik sem olyan, amit ne lehet­ne betartani. 

Tipp: a teljes listáért és bármilyen a hajbeültetéssel kapcsolatos kérdésért foglalj nálunk ingyenes konzultációs időpontot

Ezek tehát a leg­fon­to­sabb dol­gok, ame­lye­ket az utó­ápo­lás­sal kap­cso­lat­ban tud­ni érdemes. 

Amennyi­ben haj­be­ül­te­tés­re “adod a fejed”, már jobb, ha elő­re fel­ké­szülsz arra, mi vár rád utána. 

De hidd el, ezek az akkor nagy­nak tűnő áldo­za­tok később tel­je­sen el fog­nak tör­pül­ni, ami­kor már fél év után lát­ha­tó­vá válik az eredmény. 

Ezért is sze­ret­nénk még egy­szer utol­já­ra kihang­sú­lyoz­ni az elő­re tájé­ko­zó­dás fon­tos­sá­gát, hogy később ne érje­nek kel­le­met­len­sé­gek, meglepetések.

Remél­jük, hogy a fen­ti­e­ket olvas­va választ kap­tál min­den fel­me­rü­lő kér­dé­sed­re. De ha még­sem, akkor keress fel min­ket az elér­he­tő­sé­ge­ink vala­me­lyi­kén, és a Get­hair csa­pa­ta min­den kér­dé­sed­re a vég­le­te­kig rész­le­tes választ ad. 

A leg­biz­to­sabb meg­ol­dás, hogy min­den kér­dé­sed­re választ kapj, ha fog­lalsz nálunk egy idő­pon­tot ingye­nes kon­zul­tá­ci­ó­ra, ame­lyet az aláb­bi link­re kat­tint­va tehetsz meg.

INGYENES HAJBEÜLTETÉSI KONZULTÁCIÓ

Vágj bele, és légy újra magabiztos!

Share on