#dzsiiza tapasztalatai 8 hónap után.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok 8 hónap után / Dzs­iz­za meg­oszt­ja velünk a tapasz­ta­la­ta­it és a ténye­ket, sőt még néhány kér­dés­re is vála­szol, hogy mi tör­tént vele a beavat­ko­zás óta.

Ez #dzsiiza története.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok / A leg­fris­sebb vide­ónk­ban Dzs­iz­za kaland­ja­it követ­het­jük nyo­mon. A meg­úju­lás lehe­tő­sé­gét lát­va, úgy dön­tött, kiak­náz­za annak min­den előnyét.

Ez #bykeresztes története. Part I.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok IV. / Szi­asz­tok, Keresz­tes Zsolt bará­tunk bemu­tat­ko­zó­ját lát­hat­já­tok Isz­tam­bul lük­te­tő éle­té­ből. Úgy dön­tött, hogy feb­ru­ár­ban meg­vál­toz­tat­ja a sor­sát. Néz­zük meg.

Ez #bykeresztes története. Part II.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok IV. / Ebben a rész­ben már Zsolt a konk­rét beavat­ko­zás­ba ad bete­kin­tést. Meg­néz­het­jük hogyan élte meg a műté­tet és az utá­na lévő napot.

Ez #freescoot története. Part I.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok I. / Szi­asz­tok! Íme Smrek Jákob tör­té­ne­té­nek első része a Gethairrel.

Ez #freescoot története. Part II.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok I. / Szi­asz­tok! Íme Smrek Jákob tör­té­ne­té­nek máso­dik része a Gethairrel.

Ez #freescoot története. Part III.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok I. / Szi­asz­tok! Íme Smrek Jákob tör­té­ne­té­nek har­ma­dik része a Gethairrel.

Ez #patrikauda története.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok II. / Ebben a rész­ben Pat­rik uta­zá­sát és beavat­ko­zá­sát követ­het­jük nyo­mon. Néhány fon­tos infor­má­ci­ót is meg­oszt velünk a keze­lés­sel kapcsolatban.

Ez #tadeas_rock története.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok III. / Szi­asz­tok, Rock Tade­ás bemu­tat­ko­zó­ját és keze­lé­sét lát­hat­já­tok Török­or­szág­ban. Úgy dön­tött, hogy 2022 az ő éve, és meg­vál­toz­tat­ja a sor­sát. Néz­zük meg.

Ez #david_stroupek története.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok V. / Szi­asz­tok! Kér­lek, tekint­sé­tek meg, hogy hogyan tud­tuk meg­vál­toz­tat­ni Stro­u­pek Dávid életét.

Ez #mikefitko története.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok VI. / Ebben a vide­ó­ban ismé­tel­ten egyik kli­en­sün­ket kísér­het­jük el a beavat­ko­zás­ra. Néz­zük meg!

Ez #tadyjanko története.

Haj­be­ül­te­tés Tapasz­ta­la­tok VII. / Micha­lov cseh erő­spor­to­ló kli­ens­kért érke­zett hoz­zánk, hogy segít­sünk neki vissza­nyer­ni a régi kinézetét.