Legyen újra önbizalmad! Legyen újra férfias külsőd! Legyen újra dúsabb a hajad! Van segítség!

A kopa­szo­dás egy szo­mo­rú tör­té­net. Sok min­dent elvesz a leg­több fér­fi­tól. Az önbi­zal­mu­kat, a fér­fi­as kiné­ze­tü­ket, sőt sokunk­nak az önbe­csü­lé­sét is. Ha Te is kel­le­met­le­nül érzed magad az egy­re élet­te­le­nebb haj­hagy­má­id miatt, akkor tud­nod kell 2 dolgot!

  1. NEM VAGY EGYEDÜL! Szá­mos fér­fi küzd ezzel a prob­lé­má­val… ezek­kel az érzésekkel!
  2. VAN MEGOLDÁS! Ráadá­sul gyor­sabb, egy­sze­rűbb és lát­vá­nyo­sabb, mint ami­re eddig gon­dol­ni remél­tél! Hogy mi ez?

Hajbeültetés! Válaszd Te is Nyaralással egybekötve!

Szakállbeültetés

 3.090

Hajbeültetés

 3.190

Hajbeültetés

 3.190

Szemöldök beültetés

 2.690

Szakállbeültetés

 3.090

Hajbeültetés

 3.190

Hajbeültetés

 3.190

Szemöldök beültetés

 2.690

TELJESKÖRŰ HAJBEÜLTETÉSI SZOLGÁLTATÁS

Min­dent, de tény­leg min­dent meg­szer­ve­zünk, sem­mi miatt sem kell aggódnod!

Jobb lesz, mint a leg­utób­bi nya­ra­lá­sod! Egy 5*csillagos, fan­tasz­ti­kus hotel min­den kényel­mét fogod élvez­ni, míg a leg­pro­fibb szak­em­be­rek inté­zik Neked a hát­tér­ben a beül­te­tés min­den rész­le­tét! Magyar kísé­rőd végig szol­gá­lat­ké­szen ott áll mel­let­ted majd. Intéz­zük az uta­zást, az admi­niszt­rá­ci­ót és a vizs­gá­la­to­kat. Neked csak el kell jön­nöd és átél­ni azt a cso­dát, amit az Isz­tam­bul­ban nya­ra­lók átél­nek, és haza­fe­lé fel­dol­goz­nod, hogy: Örök­re meg­vál­to­zik az életed!

AZ ÚJ HAJAD NEM ANYAGI KÉRDÉS!

Biz­tos néz­ted már, hogy mennyi­be kerül egy haj­be­ül­te­tés (min­den­ki meg­né­zi, aki elkezd kopa­szod­ni). Szó­val biz­tos el is köny­vel­ted, hogy erre Neked nincs pén­zed! Gon­dold újra! Nálunk nem kell egy kisebb vidé­ki ház árát kifi­zet­ned a hajbeültetésért!

A segít­sé­günk­kel már Te is meg­en­ged­he­ted magad­nak, hogy új hajad legyen! Hiszen meg­ér­dem­led! Hisszük, hogy min­den fér­fi meg­ér­dem­li, hogy olyan haja legyen, ami­lyet sze­ret­ne! Abszo­lút elér­he­tő áron kíná­lunk Neked új hajat, új kül­sőt, új önbi­zal­mat! (Szük­ség ese­tén a hitel­ügy­in­té­zés­ben is tudunk segíteni!)

TÖBB MINT 7 ÉV TAPASZTALAT

Immár több mint 7 éve har­co­lunk a kopa­szo­dás ellen. Isz­tam­bul leg­mo­der­nebb kli­ni­ká­já­val kiala­kí­tott együtt­mű­kö­dé­sünk ennek a harc­nak egyik fon­tos ele­me volt. Itt éven­te több ezer Hoz­zád hason­ló ember­nél győ­zik le a kopa­szo­dást és adnak ezzel új reményt is.

Reményt egy új kap­cso­lat­ra, reményt egy rend­be­ra­kott házas­ság­ra, reményt egy össze­tört szív meg­gyó­gyí­tá­sá­ra. Min­den­ki­nek mást ad a haj­be­ül­te­tés. 7 éve azon har­co­lunk, hogy bár­mit is vett el a kopasz­ság, azt vissza­ad­juk! Több 100 ember­nek adtunk már vissza a reményt! Engedd meg, hogy Neked is segít­hes­sünk! Har­col­junk együtt a kopa­szo­dás ellen!

Dzsi­i­za | Az átala­ku­lás művészete

Egy izgal­mas uta­zás­ra invi­tá­lunk! Egy olyan uta­zás­ra, mely­nek végén garan­tál­tan új ember leszel! Egy olyan uta­zás­ra, ami tes­ti­leg, lel­ki­leg és szel­le­mi­leg is egy új, eddig nem remélt szint­re repít. Mert amit kíná­lunk az több pusz­ta haj­be­ül­te­tés­nél! Egy olyan nya­ra­lást kíná­lunk, mely­nek végén nem­csak izgal­mas élmé­nyek­kel, hanem ren­ge­teg haj­hagy­má­val is gaz­da­gabb leszel! Ráadá­sul mind­ezt bosszan­tó admi­niszt­rá­ció, kel­le­met­len érzé­sek és álmat­lan éjsza­kák nél­kül. Mi mind­ezt meg­tesszük helyet­ted! Mind­össze 4 nap és új ember­ként tér­hetsz vissza éle­ted leg­fon­to­sabb nya­ra­lá­sá­ról: arról a nya­ra­lás­ról, ahol új hajat kaptál!

Kérj egy gyors, ingyenes konzultációt!

Sze­ret­nél meg­sza­ba­dul­ni a kopaszodástól?
Sze­ret­néd ismét büsz­kén leven­ni a sapkádat?
Sze­ret­nél ismét bát­ran a sze­mé­be néz­ni a másiknak?

Ha igen, akkor nem kell mást ten­ned, mint meg­ad­nod az ada­ta­i­dat és Mun­ka­tár­sunk keres­ni fog, hogy rész­le­te­sen tájé­koz­tas­son, és átbe­szél­jé­tek a fel­me­rü­lő kérdéseidet!

Ha csak egy kicsit is fon­tos­nak érzed, hogy a hajad dúsabb legyen, akkor töltsd ki az űrla­pot! INGYENES és KÖTELEZETTSÉGMENTES. Tehát az űrlap kitöl­té­se sem­mi­be sem kerül és nem is köte­lez Téged sem­mi­re, szó­val csak nyer­hetsz vele… ha jól dön­tesz, akár egy új fri­zu­rát is!

Töltsd ki MOST az űrlapot és hamarosan keresni fogunk!