Gethair Hajbeültetés Blog 9 - Férfi Hajbeültetés - Transzplantáció Törökországban

5 ok, amiért olyan népszerű a hajbeültetés Törökországban

Bár Magyar­or­szá­gon is van­nak orvo­sok és a haj­be­ül­te­tés Török­or­szág­ban még­is min­den eddi­gi­nél nagyobb nép­sze­rű­ség­nek örvend. Jogo­san merül fel a kér­dés, hogy „Miért”? Olvasd el az aláb­bi 5 okot, és vilá­gos­sá válik.

Az ára sokkal kedvezőbb

A fő ok, ami­ért a haj­be­ül­te­tés Török­or­szág­ban olyan nép­sze­rű­ek a transz­plan­tá­ci­ók, az áruk. A magyar­or­szá­gi beavat­ko­zá­sok­hoz képest jóval olcsób­bak. Míg Isz­tam­bul­ban a FUE transz­plan­tá­cióért 68 900 CZK=1 000 000 HUF‑t kell fizet­ni, Magyar­or­szá­gon az ár akár a 300 000 CZK = 4 000 000 Ft-ot is elérheti.

Klinikák a legmodernebb felszereltséggel

Min­den haj transz­plan­tá­ci­ó­ra isz­tam­bu­li kli­ni­ká­kon kerül sor, ame­lyek már több ezer sike­res beavat­ko­zást haj­tot­tak vég­re, és a szak­te­rü­let leg­jobb­jai közé tar­toz­nak. A műtők modern műsze­rek­kel és mik­rosz­kó­pok­kal van­nak fel­sze­rel­ve. A nép­sze­rű­sé­gük­höz  hoz­zá­já­rul még a magyar köz­ve­tí­tők­kel és ide­gen­ve­ze­tők­kel tör­té­nő zök­ke­nő­men­tes együttműködés.

Személyre szabott hozzáállás

A követ­ke­ző ténye­ző, amely a török­or­szá­gi haj­be­ül­te­tés vizé­re hajt­ja a mal­mot, az orvo­si sze­mély­zet sze­mély­re sza­bott hoz­zá­ál­lá­sa a páci­en­sek­hez. Az ele­jé­től a végé­ig sok­éves tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­ző szak­em­be­rek gon­dos­kod­nak Rólad. Legyen szó sebész­ről, ápo­ló­ról vagy a kli­ni­ka egyéb alkal­ma­zott­já­ról, min­den­ki­nek fon­tos, hogy elé­ge­dett legyél és töké­le­tes ered­ménnyel térj haza. Ezért min­den igé­nye­det és kíván­sá­go­dat úgy keze­lik, mint­ha saját­juk lenne.

Maximális gondoskodás és kényelem

A páci­en­sek dicsé­rik a tar­tóz­ko­dá­suk során biz­to­sí­tott ellá­tást és kényel­met. Török­or­szág­ban egy ötcsil­la­gos szál­lo­da pri­vát szo­bá­já­ban leszel elszál­lá­sol­va, és a magyar kép­vi­se­lőnk min­dig gon­dos­kod­ni fog Rólad. A repü­lő­té­ren már vár­ni fog rád, és elvisz a kli­ni­ká­ra és hotel­be, kom­mu­ni­kál az orvo­sok­kal. Ide­gen­ve­ze­tőnk min­dig a segít­sé­ged­re lesz, legyen nap­pal, vagy éjszaka.

Hajbeültetés Törökországban: miért jó?

Nem csak hajbeültetés: Törökország egy turisztikai élmény

A meg­fi­zet­he­tő árú pro­fesszi­o­ná­lis ellá­tás mel­lett továb­bi moti­vá­ció  lehet a kul­túrá­li­san gaz­dag és érde­kes hely­szín meg­is­me­ré­se, mert­hogy Isz­tam­bul való­ban az. A magyar ide­gen­ve­ze­tő kísé­re­té­ben meg­is­mer­he­ted e világ­hí­rű met­ro­po­lisz szép­sé­ge­it, ihatsz iga­zi török ​​kávét vagy meg­néz­he­ted a legen­dás Hagia Sophia mecse­tet. Ez tel­je­sen Raj­tad múlik, de biz­tos lehetsz ben­ne, hogy a török­or­szá­gi hét­vé­ge nem­csak egy szür­ke út lesz a transz­plan­tá­ció miatt, hanem lenyű­gö­ző turisz­ti­kai élmény is.

Share on